Høringer

Høring - Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i kulturlandskapet

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i kulturlandskapet på høring. Forskriften er en oppfølgning av Jordbruksoppgjøret 2015 hvor avtalepartene ble enige om å etablere en ny ordning for rydding av kulturlandskap, veikanter og utsiktspunkt av særlig verdifull karakter sett fra landbrukets og reiselivsnæringens side jf. Prop. 127 S (2014-2015).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2016

Vår ref.: 15/1670

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i kulturlandskapet på høring. 

Forskriften er en oppfølgning av Jordbruksoppgjøret 2015 hvor avtalepartene ble enige om å etablere en ny ordning for rydding av kulturlandskap, veikanter og utsiktspunkt av særlig verdifull karakter sett fra landbrukets og reiselivsnæringens side jf. Prop. 127 S (2014-2015).  

Departementet tar sikte på at forskriften skal tre i kraft i løpet av april 2016 og høringsfristen er derfor fire uker. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser.

Høringsfristen er satt til 11. april 2016.

 

Med hilsen 

Kristin Orlund (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Henriette Evensen
                                                                                          Seniorrådgiver

 • Askvoll kommune
 • Askøy kommune
 • Aukra kommune
 • Aure kommune
 • Aurland kommune
 • Austevoll kommune
 • Austrheim kommune
 • Averøy kommune
 • Balestrand kommune
 • Bergen kommune
 • Bremanger kommune
 • Bømlo kommune
 • Den Norske Turistforening
 • Eid kommune
 • Eide kommune
 • Eidfjord kommune
 • Etne kommune
 • Fedje kommune
 • Finansdepartementet
 • Fitjar kommune
 • Fjaler kommune
 • Fjell kommune
 • Flora kommune
 • Friluftsrådenes Landsforbund
 • Fræna kommune
 • Fusa kommune
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Førde kommune
 • Gaular kommune
 • Giske kommune
 • Gjemnes kommune
 • Gloppen kommune
 • Granvin kommune
 • Gulen kommune
 • Halsa kommune
 • Haram kommune
 • Hareid kommune
 • Herøy kommune
 • Hordaland fylkeskommune
 • Hornindal kommune
 • Hyllestad kommune
 • Høyanger kommune
 • Innovasjon Norge
 • Jondal kommune
 • Jølster kommune
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kristiansund kommune
 • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Kvam kommune
 • Kvinnherad kommune
 • Landbruksdirektoratet
 • Leikanger kommune
 • Lindås kommune
 • Luster kommune
 • Lærdal kommune
 • Masfjorden kommune
 • Meland kommune
 • Midsund kommune
 • Miljødirektoratet
 • Modalen kommune
 • Molde kommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Natur og Ungdom
 • Naturvernforbundet
 • Naustdal kommune
 • Nesset kommune
 • Norddal kommune
 • Norges Bondelag
 • Norges skogeierforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk institutt for bioøkonomi
 • NORSKOG
 • Odda kommune
 • Os kommune i Hordaland
 • Osterøy kommune
 • Radøy kommune
 • Rauma kommune
 • Riksantikvaren
 • Rindal kommune
 • SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
 • Samferdselsdepartementet
 • Samnanger kommune
 • SANDE KOMMUNE
 • Sandøy kommune
 • Selje kommune
 • Skodje kommune
 • Smøla kommune
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Sogndal kommune
 • Solund kommune
 • Vegdirektoratet Statens vegvesen
 • Stord kommune
 • Stordal kommune
 • Stranda kommune
 • Stryn kommune
 • Sula kommune
 • Sund kommune
 • Sunndal kommune
 • Surnadal kommune
 • Sveio kommune
 • Sykkylven kommune
 • Tingvoll kommune
 • Tysnes kommune
 • Ullensvang herad
 • Ulstein kommune
 • Ulvik herad
 • Vaksdal kommune
 • Vanylven kommune
 • Vestnes kommune
 • Vik kommune
 • Volda kommune
 • Voss kommune
 • Vågsøy kommune
 • Ørskog kommune
 • Ørsta kommune
 • Øygarden kommune
 • Ålesund kommune
 • Årdal kommune

Følg saken

 • Ny forskrift for Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet (LMD) har sammen med Klima- og miljødepartementet (KLD) fastsatt forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og Verdensarvområdene Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan. Forskriften ble fastsatt 10.08.2016 og trer i kraft 01.01.2017.

 • Oppfølging av nasjonal jordvernstrategi

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har lagt frem en nasjonal jordvernstrategi som Stortinget behandlet i desember 2015. Stortinget fastsatte et mål om at den årlige omdisponeringa av dyrka jord må være under 4000 dekar, og ba regjeringen om at målet nås gradvis innen 2020. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har i et møte med Kommunesektorens organisasjon (KS) diskutert hvordan dette kan følges opp i kommunene.

 • Utsiktsrydding i landbrukets kulturlandskap

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap.

 • Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

  Forskrift | Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. mai 2016 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 19.

  Se forskriften på lovdata.no

 • Høring - Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder

  Høring | Landbruks- og matdepartementet

  Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet har i fellesskap utarbeidet et høringsnotat med tilhørende forslag om forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og Verdensarvsatsingen er begge sektorovergripende satsinger og det ble i jordbruksoppgjøret 2015 bestemt at ordningene skulle slås sammen, jfr. Prop. 127 (2014-2015).

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 12.04.2016

 • Høring - Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i kulturlandskapet

  Høring | Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i kulturlandskapet på høring. Forskriften er en oppfølgning av Jordbruksoppgjøret 2015 hvor avtalepartene ble enige om å etablere en ny ordning for rydding av kulturlandskap, veikanter og utsiktspunkt av særlig verdifull karakter sett fra landbrukets og reiselivsnæringens side jf. Prop. 127 S (2014-2015).

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 11.04.2016

 • Oppfølging av nasjonal jordvernstrategi

  Nyheit | Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringa har laga ein nasjonal jordvernstrategi som Stortinget behandla 08.12.2015. I vedtaket fastsette Stortinget eit mål om at den årlege omdisponeringa av dyrka jord må vere under 4000 dekar, og bad regjeringa om at målet nås gradvis innan 2020.

 • Endelig jordbruksavtale 2015-2016 - 22. juni 2015

  Artikkel | Landbruks- og matdepartementet

  Denne jordbruksavtalen er inngått mellom staten og Norges Bondelag. Tidspunkt for ikrafttredelse av nye satser, maksimalbeløp mv. per tilskuddsordning er fra 1. januar 2016 om ikke annet er oppgitt. For målpriser gjelder avtalen fra 1. juli 2015. For det samlede bevilgningsnivå, over kap. 1150 og kap. 4150, gjelder avtalen kalenderåret 2016.

 • Prop. 127 S (2014–2015) - Jordbruksoppgjøret 2015 – endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.

  Proposisjon | Landbruks- og matdepartementet

  Proposisjonen omhandler jordbruksavtalen for 2015–2016, som ble inngått mellom staten og Norges Bondelag 15. mai 2015. Jordbruksoppgjøret gjelder bevilgninger over kap. 1150 for kalenderåret 2016, omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett i 2015, målpriser for perioden 1.7.2015 – 30.6.2016 samt enkelte andre bestemmelser.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Ambisiøst mål for jordvernet

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har i dag lagt fram en nasjonal jordvernstrategi. En viktig del av strategien er å videreføre målet om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord skal være under 6 000 dekar.

 • Enighet om jordbruksavtale

  Pressemelding | Landbruks- og matdepartementet

  Norges Bondelag og staten har i dag inngått jordbruksavtale. Avtalen gir grunnlag for en inntektsøkning per årsverk på 3,75 prosent fra 2015 til 2016.

 • Staten la fram revidert tilbud

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Staten la fram et revidert tilbud i jordbruksforhandlingene torsdag kveld, som grunnlag for en sluttløsning. I det reviderte tilbudet tilbyr Staten jordbruket en gjennomsnittlig inntektsøkning på 3,1 prosent i 2016. Det reviderte tilbudet har en økonomisk ramme på 295 millioner kroner. Det er finansiert med 265 millioner kroner i økte målpriser og 30 millioner kroner i ledige midler. Bevilgningen til gjennomføring av jordbruksavtalen videreføres uendret fra 2015.

 • 4 millioner til bondekompetanse

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) skal bidra til å heve kompetansen hos bøndene. I år kom det 21 søknader og 13 av disse gikk igjennom i Faggruppe KIL og ble tildelt nær 4 millioner kroner.

 • Et godt utgangspunkt for en jordbruksavtale

  Pressemelding | Landbruks- og matdepartementet

  Staten tilbyr jordbruket en gjennomsnittlig inntektsøkning på 1,75 prosent i 2016. I 2015 øker jordbruket sine inntekter med 8,7 prosent. Det er klart mer enn lagt til grunn i fjor og vesentlig mer enn andre grupper. Med prognosene for produktivitets- og prisutvikling kan dette gjøres med en ramme på 90 millioner kroner. Staten foreslår en reduksjon i budsjettstøtten på 110 millioner kroner. Målprisene foreslås økt med 190 millioner kroner, som er den laveste økningen på mange år. Statens foreslår noen forenklinger i virkemidlene, men ellers moderate endringer i tilskuddsordningene.

 • Jordbruket krever inntektsøkning på 7 prosent

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Jordbruket krever en økning i inntektene på 7 prosent, eller tilsvarende 24.000 kroner pr årsverk. Det innebærer at rammen for jordbruksoppgjøret må heves med 950 millioner kroner.