Historisk arkiv

Sårbare stater, humanitær hjelp og menneskerettigheter prioriteres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Internasjonale fellesløsninger og institusjoner er under press. Samtidig blir de globale sikkerhetsutfordringene mer komplekse. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til sårbare stater og mennesker i nød, og trappe opp innsatsen for menneskerettigheter i budsjettet for 2019, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Behovet for humanitær hjelp har økt dramatisk de siste årene. Derfor har regjeringen siden 2013 økt det samlede humanitære budsjettet med over 50 prosent. Regjeringen foreslår en ytterligere økning av det humanitære budsjettet for 2019 på om lag 250 millioner kroner, til nesten 5,4 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår mer enn en dobling av støtten til sårbare stater og regioner, til totalt 706 millioner kroner i 2019. Bevilgningen skal bidra til å forebygge og dempe væpnede konflikter og fremme en fredeligere og mer inkluderende samfunnsutvikling.

- Det er viktig for Norge å støtte opp om de mest sårbare statene. Dersom de forblir ustabile, kan de gi grobunn for ulike typer trusler som også kan ramme Europa og oss, sier Eriksen Søreide.

I tillegg vil regjeringen øke støtten til å bekjempe globale sikkerhetsutfordringer i utviklingsland med 30 millioner kroner, og til demokratisk og økonomisk utvikling i Sentral-Asia og Europa med 140 millioner i 2019.

Innsatsen for menneskerettigheter øker med 88 millioner kroner i budsjettforslaget for 2019. Samlet er postene for menneskerettigheter på 680 millioner kroner i 2019.

- Menneskerettighetene er under økende press flere steder i verden. Regjeringen prioriterer og styrker innsatsen for menneskerettighetene internasjonalt, i tråd med Jeløya-erklæringen, sier Eriksen Søreide.

Forpliktende internasjonalt samarbeid er avgjørende for Norges sikkerhet, økonomi og velferd. FN er i kjernen i en multilateral, regelbasert verdensorden.

- For å sikre at FN er tilpasset dagens utfordringer og kan svare effektivt på felles globale problemer, støtter vi aktivt reform av FN, både politisk og økonomisk. Regjeringen øker innsatsen for FN-reform og foreslår 170 millioner kroner til implementering av nødvendige reformer i 2019, sier Eriksen Søreide.

EØS-midlene skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa og skal styrke det bilaterale forholdet mellom Norge og mottakerlandene. Regjeringen foreslår å bevilge 2,8 milliarder kroner til Norges avtale med EU om EØS-midlene i 2019.

Fram til 2024 vil Norge bidra med om lag 26 milliarder kroner til de 15 mottakerlandene for EØS-midlene. Rammeavtaler er undertegnet med 13 av 15 mottakerland og beskriver nærmere samarbeidsområdene med hvert enkelt land. Særlig viktig er støtten til sivilt samfunn, som samlet for perioden fram til 2024 antas å bli i underkant av to milliarder kroner.

Regjeringen foreslår å øke Utenriksdepartementets totale budsjett til 41,9 milliarder kroner. Av dette går 34,6 milliarder til UDs andel av bistandsbudsjettet. Resten av bistandsbudsjettet (3,2 milliarder kroner) forvaltes i hovedsak av Klima- og miljødepartementet.