Historisk arkiv

Statsbudsjettet

Bistandsbudsjettet øker med 1,4 milliarder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Det totale bistandsbudsjettet øker fra 37,8 milliarder kroner til 39,2 milliarder. Regjeringen trapper opp arbeidet for bærekraftsmålene og klimainnsats med vekt på bekjempelse av sult og fattigdom. Den betydelige støtten til tiltak i regi av sivilsamfunnsorganisasjoner videreføres og innsatsen for å nå sårbare og utsatte grupper økes.

Klima, miljø og hav er prioritert i utviklingssamarbeidet. Det er foreslått en økning til denne satsingen på om lag 500 millioner kroner, fra 4,7 milliarder kroner i 2019 til 5,2 milliarder i 2020.

Regjeringens økte innsats for sårbare grupper synliggjøres i ny budsjettpost (kap. 164, post 73 Sårbare grupper) med forslag om 466 millioner kroner for 2020. Dette omfatter 100 millioner kroner som flyttes hit fra posten for sivilt samfunn. Disse midlene skal særlig gå til tiltak for personer med funksjonsnedsettelse og kanaliseres gjennom sivilt samfunn. I tillegg styrkes støtten til sivilt samfunn under den nye posten for sårbare grupper med ytterligere 100 millioner kroner.

- Målet er å styrke sivilt samfunn i utviklingsland og landenes evne til å fremme utvikling i eget land. Det gjelder menneskerettigheter, demokrati, likestilling, miljø, klima, landbruk, matsikkerhet, sårbare grupper inkludert personer med nedsatt funksjonsevne og inkluderende vekst. Vi er spesielt opptatt av Afrika sør for Sahara og minst utviklede land (MUL), sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Menneskerettigheter og arbeidet for likestilling er under press mange steder. Organisasjoner og menneskerettighetsforkjempere opplever innskrenket handlingsrom, forfølgelse og vold. Det er spesielt viktig å inkludere marginaliserte grupper og bekjempe all diskriminering basert på tro og livssyn, kjønn og seksuell legning, sier han.