Historisk arkiv

Statsbudsjettet

Internasjonalt samarbeid, humanitær bistand og menneskerettigheter prioriteres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- I en verden i endring er det viktig at regjeringen fører en aktiv utenrikspolitikk som sikrer norske interesser, økonomi og arbeidsplasser, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

- Vi har som en liten nasjon alt å vinne på en godt organisert verden med sterke og forutsigbare, multilaterale samarbeidsformer. Vi må styrke det forpliktende internasjonale samarbeidet for å ivareta norske innbyggeres sikkerhet og velferd.

Viktige satsinger i Utenriksdepartementets budsjett for 2020 er formannskapet i Barentsrådet, miljøsamarbeid med Russland og kampanjen for norsk medlemskap i FNs sikkerhetsråd.

Innenfor bistandsbudsjettet er det økt satsing særlig på det humanitære feltet og menneskerettigheter, foruten stabilisering av sårbare stater.

- De humanitære behovene i verden har økt kraftig de seneste årene. Ifølge FN har det aldri vært flere mennesker med behov for humanitær assistanse. Regjeringen har gjennomført en historisk satsing på humanitær respons for å svare på dette, sier utenriksministeren.

Siden 2013 har regjeringen økt det samlede humanitære budsjettet med 68 prosent. Satsingen videreføres i 2020 med en foreslått økning på 115 millioner kroner til 5,5 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår også å øke støtten til arbeidet for menneskerettigheter med 77 millioner til totalt 825 millioner kroner.

- Det er voksende press mot menneskerettighetene globalt. Regjeringen fortsetter å styrke innsatsen for menneskerettighetene internasjonalt, i tråd med Granavolden-plattformen, sier Eriksen Søreide.

Foruten dette prioriterer regjeringen å øke bevilgningene til europaforskning med seks millioner kroner. Det er helt nødvendig for regjeringen å ha oppdatert kunnskap og forståelse for hvordan endringene i Europa vil påvirke oss, og hvordan vi kan møte utfordringene og mulighetene det gir. Samtidig blir Asia stadig viktigere for Norge, og det er derfor foreslått fem millioner kroner til forskningssatsingen "Asia i endring".

I tillegg vil regjeringen øke EØS-midlene med 1,7 milliarder kroner til finansieringen av de allerede inngåtte avtalene om midlene.

Regjeringen foreslår å øke Utenriksdepartementets budsjett til nesten 48 milliarder kroner i utgifter og 3,4 milliarder i inntekter. Av dette er 3,1 milliarder kroner både på utgifts- og inntektssida knyttet til et kortsiktig overgangslån til Somalia. Det totale bistandsbudsjettet øker med 3,6 prosent til 39,2 milliarder kroner