Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Livsoppholdutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

NOU om finansiering av livsopphold for voksne i grunnskole- og videregående opplæring

Manglende eller svake muligheter for å sikre tilstrekkelige midler til livsopphold, kan føre til at voksne ikke begynner på eller gjennomfører nødvendig opplæring.

Livsoppholdsutvalget har utredet løsninger og modeller for inntektssikring, slik at flere voksne kan ta opplæring på grunnskole- og videregående nivå. Utvalget overleverte sin rapporten til Kunnskapsdepartementet 30. november 2018.

Utvalget ble bedt om å vurdere dagens finansieringsordninger i Lånekassen, arbeidsrettede tiltak og ytelser under Arbeids- og velferdsetaten, samt relevante kommunale ytelser. Det skulle vurderes om finansieringsordningene og organiseringen av opplæringen legger til rette for å kombinere opplæring og arbeid, og om ordningene inneholder insentiver for effektiv gjennomføring.

Utvalget ble også bedt om å foreslå ulike modeller som kan gi grunnlag for forsøk og effektevalueringer.

Ekspertutvalget er ledet av Oddbjørn Raaum, samfunnsøkonom og seniorforsker ved Frischsenteret.

NOU 2018: 13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring — Finansiering av livsopphold

Utvalgsmedlemmer:

  • Seniorforsker Oddbjørn Raaum, Oslo (utvalgsleder).
  • Fylkesmann Ingvild Aleksandersen, Vadsø.
  • Pensjonist Knut Brofoss, Oslo.
  • Professor Hans-Tore Hansen, Bergen. 
  • Forsker Marianne Haraldsvik, Trondheim.
  • Forsker I, Inés Hardøy, Oslo.
  • Seniorforsker Hanne Cecilie Kavli, Oppegård.
  • Professor Kjell Salvanes, Bergen.

Mer informasjon

Utvalgets mandat

Regjeringen oppnevnte utvalget 5. mai 2017 med følgende mandat:

Mandat for ekspertutvalg endelig versjon april 2017.pdf

Innspillseminar

Utvalget inviterte til innspillseminar 16. april 2018. Seminaret ble streamet og sendingen kan ses her.

Kartlegginger bestilt av utvalget

Utvalget har satt ut to oppdrag til eksterne. Et oppdrag ble gitt til Deloitte AS. De har kartlagt kostnadene ved drift av utvalgte kommuners og samtlige fylkeskommuners grunnopplæring for voksne. Dette inkluderer blant annet å utarbeide en oversikt over gjennomsnittskostnader, samt å identifisere kostandsdrivere.

Kostnadskartlegging av voksenopplæring, Deloitte 2018.

Det andre oppdraget ble gitt til Oxford Research AS. De har utarbeidet en internasjonal oversikt over ordninger for finansiering av livsopphold for voksne i grunnopplæring. Rapporten identifiserer og beskriver finansielle ordninger i åtte land - Sverige, Danmark, Finland, Belgia, Nederland, Storbritannina, Irland og Tyskland. Særskilt vekt er lagt på Sverige og Danmark.

Finansiering av livsopphold for voksne i grunnopplæring. En internasjonal kartlegging utført av Oxford Recearsch 2018.

Nett-tv Livsoppholdutvalget

Se sendingen her

Se sendingen her

Opptak fra innspillsseminar i Kunnskapsdepartementet 16. april 2018.

Kontakt sekretariatet: KD-Livsoppholdutvalget@kd.dep.no