Historisk arkiv

Kommuneplanens arealdel

Til innholdsfortegnelse

Innledning

Kommuneplanens arealdel – veileder om utarbeiding, innhold og planprosess

Veilederen om kommuneplanens arealdel er tenkt som et praktisk hjelpemiddel for kommunen. Den gir svar på vanlige spørsmål og problemstillinger, men er ikke uttømmende om planfaglige og juridiske problemstillinger. Den bør derfor brukes sammen med blant annet lovteksten, lovkommentaren, tolkningsuttalelser og departementets temaveiledere. Det foreligger også tematiske veiledninger fra flere fagmyndigheter. Informasjonen finnes på planlegging.no.

Veilederen om kommuneplanens arealdel utdyper lovkommentaren. Den vil sammen med veilederen til kart- og planforskriften og produktspesifikasjonen gi informasjon om hvordan kommuneplanenes arealdel kan utarbeides etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Veilederen om kommuneplanens samfunnsdel gir en oversikt over kommuneplanprosessen.

For fylkeskommunene vil denne veilederen være et grunnlag for det lovpålagte veiledningsarbeidet overfor kommunene. For statsforvalteren vil den også være et hjelpemiddel i arbeidet med veiledning.

Kommunene bør søke råd og veiledning hos fylkeskommunen og statsforvalteren om spørsmål som gjelder kommuneplanens arealdel.

For at veilederen skal være et best mulig hjelpemiddel for planleggere og andre som arbeider med eller berøres av kommuneplaner etter plan- og bygningsloven, er departementet interessert i alle forslag til forbedringer. Tilbakemeldinger kan sendes til postmottak@kmd.dep.no.

Denne veilederen erstatter veileder T-1491 om kommuneplanens arealdel fra 2012.

Oslo, april 2021.

Til dokumentets forside