Planlegging

etter plan- og bygningsloven

Planlegging skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. I planprosessene blir det lagt vekt på en åpen holdning, innsyn og medvirkning.

Bybanen i bergen

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019.

folk ser på kart

Samarbeid og aktiviteter

Planavdelingen har et utstrakt samarbeid med andre departementer, direktorater, fylkesmenn, fylkeskommuner og KS.

illustrasjonsbilde grad av utnytting

Veiledning

Oversikt over veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Innsigelsessaker

Her finner du avgjørelser i innsigelsessaker og egengodkjente planer som departementet har tatt opp til behandling av eget tiltak og om statlig plan. 

Filmer om planlegging etter plan- og bygningsloven

Animerte informasjonsfilmer om planlegging. Filmene skal bidra til inspirasjon og læring, og gi en rask oversikt over viktige aspekter innen planlegging.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Rapporter om planlegging, geodata, by- og stedsutvikling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/planavdelingen har de siste årene bestilt en rekke rapporter fra forskjellige fagmiljøer.

Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister

Dette er en veileder til forskrift 26. juni 2009 nr. 861 om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften).

Til toppen