Planlegging

etter plan- og bygningsloven

Planlegging skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. I planprosessene blir det lagt vekt på en åpen holdning, innsyn og medvirkning.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Nye nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015.

Samarbeid og aktiviteter

Planavdelingen har et utstrakt samarbeid med andre departementer, direktorater, fylkesmenn, fylkeskommuner og KS.

Veiledning

Oversikt over veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning.

Aktuelt nå

Innsigelsessaker

Her finner du avgjørelser i innsigelsessaker og egengodkjente planer som departementet har tatt opp til behandling av eget tiltak og om statlig plan. 

Foreslår enklere planprosesser for økt boligbygging

- Saksbehandlingstiden kan i mange kommuner reduseres med 30 til 50 prosent, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Plannytt

Plannytt er et nyhetsbrev fra Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I Plannytt kan du lese om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart og geodata, tinglysing, matrikkel, by- og stedsutvikling.

Flere aktuelle saker om Planlegging

Dokumenter

Rapporter om planlegging

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har de siste par år bestilt en rekke rapporter fra forskjellige fagmiljøer om tema relevant for planlegging- etter plan- og bygningsloven.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser.

Kontakt

Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

Telefon: 22 24 59 00
Mobil: 975 05 056

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgaten 44, Oslo