Planlegging

etter plan- og bygningsloven

Planlegging skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. I planprosessene blir det lagt vekt på en åpen holdning, innsyn og medvirkning.

flyfoto Sandspollen

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015.

folk ser på kart

Samarbeid og aktiviteter

Planavdelingen har et utstrakt samarbeid med andre departementer, direktorater, fylkesmenn, fylkeskommuner og KS.

illustrasjonsbilde grad av utnytting

Veiledning

Oversikt over veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning.

Aktuelt nå

Innsigelsessaker

Her finner du avgjørelser i innsigelsessaker og egengodkjente planer som departementet har tatt opp til behandling av eget tiltak og om statlig plan. 

Reguleringsplanveileder

Ny reguleringsplanveileder ble publisert 10. september 2018. Den erstatter veilederen fra 2011.

Plannytt

I nyhetsbrevet Plannytt kan du lese om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart og geodata, tinglysing, matrikkel, by- og stedsutvikling.

Alle saker om Planlegging

Dokumenter

Rapporter om planlegging, geodata, by- og stedsutvikling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/planavdelingen har de siste årene bestilt en rekke rapporter fra forskjellige fagmiljøer.

Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova

Dette rundskrivet gir en oversikt over endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova som Stortinget har vedtatt i vårsesjonen 2017.

Kontakt

Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

Telefon: 22 24 59 00
Mobil: 975 05 056

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Til toppen