Høring – forslag til endringer i plan- og bygningsloven og kart- og planforskriften

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette forslag til endringer i plan- og bygningsloven og kart- og planforskriften på alminnelig høring. Forslaget innebærer at kommunene i arealplan kan gi planbestemmelser i utbyggingsområder om bruk av borettslag som organisasjonsform, om at en andel av boligene skal være utleieboliger, herunder utleieboliger spesifisert som kommunalt disponerte eller eide boliger, eller boligkjøpsmodeller, samt et nytt arealformål for studentboliger.

Status: På høring

Høringsfrist: 05.08.2024

Vår ref.: 24/1084

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette forslag til endringer i plan- og bygningsloven og kart- og planforskriften på alminnelig høring.

Forslaget innebærer at kommunene i arealplan kan gi planbestemmelser om at det i et utbyggingsområde skal benyttes borettslag som organisasjonsform, at en andel av boligene skal være utleieboliger, herunder utleieboliger spesifisert som kommunalt disponerte eller eide boliger, eller at en andel boliger skal tilbys med nye boligkjøpsmodeller med markedsbaserte betingelser som leie-til-eie og/eller deleie.

Departementet foreslår også at «studentboliger» blir et nytt arealformål på kommuneplan- og reguleringsplannivå. Arealformålet foreslås tatt inn som nytt underformål til arealformålet «bebyggelse og anlegg» i kart- og planforskriften.

Fristen for å sende inn høringssvar er 5. august 2024.

Høringsuttalelser skal sendes inn elektronisk på regjeringen.no. Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no. Høringsuttalelser skal sendes via denne nettsiden: www.regjeringen.no/id3029475

 

Med hilsen

Hilde Olea Simonsen (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Veslemøy Faafeng

fagdirektør

 

Vedlegg: høringsnotat og adresseliste

Departementer
Statsforvaltere
Fylkeskommuner
Kommuner

A. Utvik AS
Administrativt forskningsfond
Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arkitektbedriftene
Arkitektenes fagforbund
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Arkivverket
Asker og Bærum Boligbyggelag
Avinor
Bane NOR
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.)
Barneombudet
Bate Boligbyggelag
Boligbyggelaget TOBB
Boligbyggelaget USBL
Boligmentoren
Boligprodusentenes Forening
Byggenæringens Landsforening
Design og arkitektur Norge (DOGA)
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for mineralforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Distriktssenteret
Domstolsadministrasjonen
Eiendom Norge
Eiendomsverdi AS
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
Fafo
Fagforbundet
Fellesforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
FFO
Finans Norge
Finansforbundet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Finanstilsynet
Finnmarkseiendommen
Fiskeridirektoratet
Folkehelseinstituttet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forsvarsbygg
Fredensborg
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Geoforum
Geomatikkbedriftene
Gjøvik Boligstiftelse
Havforskningsinstituttet
Helsedirektoratet
Husbanken
Huseierne
Husleietvistutvalget
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, (IMDI)
Jernbanedirektoratet
JM
Juristforbundet
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Juss-Hjelpa i Nord-Norge
Kirkens Bymisjon
Kommunal Boligadministrasjoners Landsråd
Konkurransetilsynet
KS - Kommunesektorens organisasjon
Kunsthøgskolen i Oslo
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge
Leieboerforeningen Bergen
Leieboerforeningen i Oslo
Longyearbyen lokalstyre
Maskinentreprenørenes Forbund
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonalbiblioteket
Naturvernforbundet
Nord universitet
Norges Bygg og Eiendomsforening
Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)
Norges forskningsråd
Norges geologiske undersøkelser
Norges geotekniske institutt
Norges handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges huseierforbund
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges miljøvernforbund
Norges skogeierforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet (NTNU)
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk bolig- og byplanforening
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norsk Eiendom
Norsk Industri
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norske arkitekters landsforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Nye Veier AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
OBOS
Odel og Eie
Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon
OsloMet
Regelrådet
Riksantikvaren
Røde Kors
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Sametinget
Samskipnadsrådet
Selvaag Bolig
Sivilombudet
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
SMB Norge
Sokkeldirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Standard Norge
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Statsbygg
Studieforbundet AOF
Sysselmesteren på Svalbard
Tekna
Transportøkonomisk institutt
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø
Vegtilsynet
VID vitenskapelig høgskole
Virke