Høring – forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

Vedlagt følger forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet. Fristen for å gi uttalelse til forslaget er 12. juni 2024.

Status: På høring

Høringsfrist: 12.06.2024

Vår ref.: 24/1198

1. Bakgrunn

Gjeldende statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ble fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2. Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. I tillegg skal de bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god by- og steds­utvikling.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) lyste høsten 2021 ut et konsulentoppdrag for å vurdere om de statlige planretningslinjene har virket i samsvar med mål og hensikt. Departementet ønsket også en gjennomgang av hvordan retningslinjene blir fulgt opp, og hva som er praksis.

Kommunal- og distriktsdepartementet har nå utarbeidet forslag til nye statlige planretnings­linjer for arealbruk og mobilitet. Disse skal erstatte dagens statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning har også blitt evaluert og revidert, og sendes på høring samtidig. Revisjonen av de to statlige plan­retningslinjene har blitt sett i sammenheng, og retningslinjene supplerer hverandre.

Retningslinjene sendes nå på høring. Etter høringen vil departementene vurdere alle innspill før regjeringen vedtar endelige statlige planretningslinjer. Retningslinjene skal fastsettes av Kongen. 

2. Hvilke endringer er gjort sammenlignet med eksisterende retningslinjer

Det foreslås å endre navnet på retningslinjene til statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet.

Kapittel 1-2 beskriver formål og virkeområde, kapittel 3 inneholder generelle retningslinjer som gjelder for hele landet, kapittel 4 gjelder for regioner med større byer, og kapittel 5 gjelder for regioner med mindre tettsteder og spredtbygde strøk. Kapittel 6 inneholder retningslinjer for beslutningsunderlag, kapittel 7 retningslinjer for planutarbeidelse på regionalt/interkommunalt nivå, samarbeid og ansvar for gjennomføring. Kapittel 6-7 gjelder også for hele landet.

Det framgår av retningslinjene pkt. 3.5 at bygging på myr bør unngås. Endelig formulering vil ses i sammenheng med regjeringens behandling av Miljødirektoratets forslag om forbud mot nedbygging av myr med hjemmel i naturmangfoldloven. Et eventuelt forslag om endring i naturmangfoldloven vil bli sendt på offentlig høring før det kan vedtas.

3. Høring

Høringsfristen settes til 12. juni 2024. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no/id3027719. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter. Liste over høringsinstanser er vedlagt. Høringsbrevet sendes alle landets kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere.Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over hørings­instanser.

 

Med hilsen

Jarle Jensen (e.f.)

ekspedisjonssjef

Erik Vieth Pedersen

avdelingsdirektør

Departementene (alle)

Andre statlige organer:
Bane NOR SF
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Design og arkitektur Norge (DOGA)
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Distriktssenteret
Enova
Fiskeridirektoratet
Folkehelseinstituttet
Forbrukerrådet
Forsvarsbygg
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
Husbanken
Konkurransetilsynet
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Norges geologiske undersøkelser (NGU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk Polarinstitutt
Nye Veier AS
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Reindriftsstyret
Riksantikvaren
Sjøfartsdirektoratet
Sokkeldirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens naturoppsyn
Statens strålevern
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Statkraft SF
Statnett SF
Statsbygg
Statskog SF
Statsforvalterne (alle)

Særskilte statlige organer:
Sametinget

Organ under Stortinget:
Sivilombudet

Kommunale organer (alle)

Utdannings-, forsknings- og kompetanseinstitusjoner:
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Fafo – Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
Fortidsminneforeningen
Fridtjof Nansens institutt
GRID-Arendal
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Møreforskning
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges forskningsråd
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
OsloMet- By- og regionsforskningsinstituttet NIBR
Samisk høgskole
Sintef Byggforsk
Transportøkonomisk institutt
Universitetet i Agder (UiA)
Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Oslo (UiO)
Universitetet i Stavanger (UiS)
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)
Vestlandsforskning
Østlandsforskning

Næringsorganisasjoner, fagforeninger, interesseorganisasjoner og andre:
Abelia
Advokatforeningen
Akademikerne
Arkitektbedriftene i Norge
Arkitektenes Fagforbund
Avinor AS
Bane NOR Eiendom AS
BA-nettverket
Bedriftsforbundet
Bellona
Birdlife Norge
Bivdi - Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Byggmesterforbundet
Den Norske Turistforening
Det kgl.selskap for Norges Vel
Det norske hageselskap
Distriktsenergi
EDL – Organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd
Energi Norge
Energi Norge
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finans Norge
Finansforbundet
Finnmark sjølaksefiskeforening
Forening Borgerrettsstiftelsen Stopp diskriminering
Fornybar Norge
Fortidsminneforeningen
Forum for natur og friluftsliv
Framtiden i våre hender
Friluftsrådenes landsforbund
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
GeoForum
Geomatikkbedriftene
Greenpeace
Grønn byggallianse
Hovedorganisasjonen Virke (HSH)
Huseiernes Landsforbund
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Kontaktutvalget for tamreinlagene i Sør-Norge
KS
KS – Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner (LNVK)
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Motvind Norge
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Naturvernforbundet
NHO Reiseliv
Nordre Nordland og Troms grunneier og sjølaksefiskeforening
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Bondelag
Norges Bygg- og eiendomsforening (NBEF)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fiskarlag
Norges Fjellstyresamband
Norges Handikapforbund
Norges Hytteforbund
Norges idrettsforbund
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Juristforbund
Norges Kulturvernforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges skogeierforbund
Norges Taksteringsforbund (NTF)
Norges Televisjon AS (NTV)
Norsk Bergindustri
Norsk Bolig- og byplanforening
Norsk Byggtjeneste AS
Norsk Eiendom
Norsk fjernvarme
Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Norsk huseierforening
Norsk Industri
Norsk Kommunalteknisk forening (NKF)
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Sentrumsutvikling
Norsk Teknologi (TELFO)
Norsk Vann
Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
OBOS
Polyteknisk Forening
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Sabima
SAFO
Samarbeidande Kraftfylke
Samenes Folkeforbund
Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift)
Samskipnadsrådet
Senter for nordlige folk
Singsås Fjellstyre
Sjømat Norge
Småkraftforeninga
Standard Norge
Sør-Varanger sjølaksefiskarlag
Tana- og omegn sjølaksefiskeforening
Tekna Samfunnsutviklerne
Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)
Utmarkkommunenes Sammenslutning (USS)
Vegforum for byer og tettsteder
Vellenes Fellesorganisasjon
WWF- Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Zero Emission Resource Organisation (ZERO)