Webinar: Forslag til nye statlige planretningslinjer

Forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet er på høring med frist 12. juni. Samtidig er statlige planretningslinjer for klima og energi på høring hos Miljødirektoratet. I denne videoen presenterer planavdelingen ordningen med statlige planretningslinjer og begge forslagene som nå er sendt på høring.

Webinaret gir innledningsvis en kort innføring om hva statlige planretningslinjer er, deretter gir vi en gjennomgang av hva som er nytt, hva som er formålet med retningslinjene, hvordan de er bygd opp og hvilke temaer de inneholder.

Webinaret kan gjerne brukes i informasjonsmøter og presentasjoner i høringsperioden. Vi anbefaler at du har forslaget til de nye retningslinjene ved siden av deg når du følger webinaret.

De statlige planretningslinjene for arealbruk og mobilitet skal erstatte gjeldende statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. De statlige planretningslinjene for klima og energi skal erstatte gjeldende statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.