Historisk arkiv

Kunnskapsinnhenting – Verdiskaping i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sett nærmere på mulighetene for økt verdiskaping i utvalgte næringer i Nord-Norge. Kunnskapsinnhentingen ble initiert i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i 2011 (Meld. St. 10 (2010-2011)). Kunnskapen som er samlet inn skal kunne brukes som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen.

Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sett nærmere på mulighetene for økt verdiskaping i utvalgte næringer i Nord-Norge. Kunnskapsinnhentingen ble initiert i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i 2011 (Meld. St. 10 (2010-2011)). Kunnskapen som er samlet inn skal kunne brukes som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen.

Kunnskapsinnhenting - verdiskaping i nord har omfattet de tre nordligste fylkene (Nordland, Troms og Finnmark), og har hatt et særlig fokus på kystområdene. Temaene for kunnskapsinnhentingen ble fastsatt i samspill med lokale og regionale myndigheter, samt sektormyndigheter, fagmiljøer, næringsaktører og andre berørte parter.

Berørte interesser har mulighet til å komme med innspill og kommentarer til sluttrapporten. Det bes om at eventuelle kommentarer sendes til Nærings- og fiskeridepartementets postmottak@nfd.dep.no innen 31. juli 2014.