Historisk arkiv

Et liv uten vold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Et liv uten vold» gjelder for perioden 2014–2017.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplanen inneholder konkrete tiltak på områdene forebygging og synliggjøring, kunnskap og kompetanse, hjelpe- og behandlingstilbud, straffeforfølging og samarbeid og samordning.

I perioden ble det fortløpende vurdere behov for å innføre nye tiltak og å styrke og konkretisere allerede eksisterende tiltak.

Last ned handlingsplanen:

Sluttrapport

Statusrapporter

I planperioden utga Justis- og beredskapsdepartementet hvert halvår en statusrapport for oppfølgingen av handlingsplanen:

Tiltak i handlingsplanen

Handlingsplanen inneholdt til sammen 45 ulike tiltak. Her er oversikt over samtlige.

Forebygging og synliggjøring

1. Tiltakspakke for forebygging
2. KRÅDs rolle i arbeidet mot vold i nære relasjoner
3. Avdekking i hjelpeapparatet
4.  Indikator for omfang av vold i nære relasjoner 
5. Rutinemessige spørsmål for å avdekke vold mot gravide
6. Innføring av bedre og mer kontinuerlig statistikk
7. Omfangsundersøkelser
8. Voldsmåling

Kunnskap og kompetanse

9. Kunnskapsformidling
10. Styrking av de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
11. Forskningsprogram
12. Forskning rundt helsemessige konsekvenser
13. Følgeevaluering av handlingsplan

Hjelpe- og behandlingstilbudet

14. Videreutvikling av krisesentertilbudet
15. Veileder om krisesentertilbudet
16. Kartlegging av saker som omhandler vold i nære relasjoner ved NAV-kontor
17. Oppfølging av kartleggingen av hjelpetilbudet for voldsutsatte med funksjonsnedsettelse
18. Informasjon til utsatte for vold i nære relasjoner og hjelpeapparat
19. Tjenestetilbudet ved barnehusene
20. Kartlegging av kommunale helse- og omsorgstjenester
21. Styrking av fastlegenes kompetanse om vold i nære relasjoner
22. Utvikling av behandlingstilbudet til utsatte for vold i nære relasjoner
23. Ny veileder for helse- og omsorgstjenesten
24. Revidere veilederen for psykososiale tiltak
25. Oppfølging av evalueringen av overgrepsmottakene
26. Videreutvikling av tilbudet om tannbehandling til utsatte for vold i nære relasjoner
27. Videreføring av tilbudet til voldsutøvere gjennom Alternativ til vold og familieverntjenestene
28. Spredning av sinnemestringsmodellen ved Brøset
29. Kartlegging av behandlingstilbudet for voldsutøvere

Straffeforfølging

30. Evaluering av bruken av straffeloven § 219
31. Analyse av familievoldssakene
32. Statusrapport om politiets arbeid med vold i nære relasjoner
33. Oppfølging av evalueringen av politiets arbeid med vold i nære relasjoner
34. Oppdatering av politiets veileder og tiltakskort
35. Fagsamling om vold i nære relasjoner 

Samarbeid og samordning

36. Gode modeller for samarbeid
37. RVTSenes rolle i tverretatlig samarbeid og samordning
38. Kommunale handlingsplaner
39. SLT og Politiråd
40. Individuell plan
41. Forum for samarbeid mellom frivillige organisasjoner og nasjonale myndigheter
42. Tilskuddsordning for arbeid mot vold i nære relasjoner
43. Taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt
44. Etablering av «Karin» (barnehus for voksne) som prøveprosjekt
45. Nordisk og Europeisk samarbeid