Historisk arkiv

Svar på spørsmål om norsk utdanningsbistand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (Høyre) om hvor mye mindre det vil bli bevilget fra Norges side til utdanning i utviklingspolitikken, sammenlignet med Prop. 1 S (2021-2022).

Skriftlig spørsmål nr. 919 (2022-2023).
Datert 09.01.2023

Fra representanten Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren:
Hvor mye mindre vil bevilges fra Norges side til utdanning i utviklingspolitikken, sammenlignet med Prop. 1 S (2021-2022), og hvordan vil midlene fordeles ulikt sammenlignet med samme proposisjon? Ber om fordeling etter kapittel og post, og navngitte tiltak.

Utviklingsministerens svar:
Budsjettforslaget i Prop. 1 S (2021-2022) på kap. 161 post 70 Utdanning var på 2028,8 mill. kroner. I tilleggsnummeret til Prop. 1 S (2021-2022) ble beløpet redusert til 1366,8 mill. kroner, og i revidert nasjonalbudsjett i 2022 ble posten ytterligere kuttet til 1123,6 mill. kroner.  I Prop. 1 S (2022-2023)  er det foreslått bevilget 1096,8 mill. kroner fra utdanningsposten.

Utdanningsstøtten fordeler seg på 18 kapitler og poster. Med unntak av kap. 161 post 70 Utdanning støttes utdanning under kapitler og poster der midlene ikke er øremerket på sektor.

Hovedandelen av ikke øremerkede midler til utdanning i 2022 var på 251 mill. kroner fra kap. 150 Humanitær bistand, 644 mill. kroner fra kap. 159 Regionbevilgningene,  107,9 mill. kroner fra kap. 161 post 72 Matsikkerhet, fisk og landbruk og 596,2 mill. kroner fra kap. 170 post 71 Sivilt samfunn. I tillegg beregnes en andel av den multilaterale støtten. 

Foreløpige tall viser at den totale utdanningsbistanden var på 3160, 8 mill. kroner i 2022. I tallet inngår 418,7 mill. kroner beregnet andel av multilateral støtte til utdanning. Endelig bistandsstatistikk for 2022 vil først foreligge våren 2023.

Fordelingen på kapitler og poster for 2023, der midler ikke er øremerket, er ennå ikke besluttet. Nivået på utdanningsstøtten er dermed ikke klar.

I tillegg til vedtatt budsjett for utdanningsposten på 1096,8 mill. kroner er det foreløpig inngått avtaler for 903,7 mill. kroner til utdanning for 2023. Beregnet andel av multilateral støtte kommer i tillegg.

Det legges opp til at det vil bli gitt betydelig støtte til utdanning, som ennå ikke er avtalefestet, både gjennom humanitær og langsiktig bistand i 2023, fra kapitler og poster der utdanning er prioritert.

Jeg viser til vedlegget for foreløpig detaljert oversikt over fordeling på kapittel og post og fordeling på enkeltavtaler, innhentet fra Norad.

Vedlegg

Enkeltkapitlene fra excel-arket i pdf-format: