Historisk arkiv

Akuttvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringsoppnevnt 4. oktober 2013

Akuttutvalget ble oppnevnt 4. oktober 2013 og ledes av fylkesmann Ann-Kristin Olsen. Utvalget skal utrede den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus og de frivilliges rolle i akuttberedskapen. Utvalget leverte endelig rapport 4. desember 2015.

Befolkningen skal ha trygghet for at de får kompetent hjelp når de trenger det i akutte situasjoner. Det er over 15 år siden forrige NOU (1998:12). Hvis det haster. Faglige krav til akuttmedisinsk beredskap. Et endret utfordringsbilde og behov for å se nærmere på frivillighetens rolle, gjør det nødvendig med en ny utredning på området.

Utvalget skal avklare roller, se på behov for folkeopplysnings- og kompetansehevingstiltak, utrede samarbeidsformer, etablere felles strategier og tiltak på tvers av organisasjoner, og gjennomgå dagens regelverk.

Utvalget skal underveis i arbeidet avgi to rapporter som innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med Nasjonal helse- og sykehusplan og stortingsmelding om primærhelsetjenesten.

Utvalget består av:

 • Fylkesmann Ann-Kristin Olsen (leder), Kristiansand
 • Forsker Erik Zakariassen, Bergen
 • Kontorsjef Astrid Waaler Kaas, Oslo
 • Fagsjef Pål Madsen, Oslo
 • Brannsjef Torgeir Engelhardt Andersen, Drammen
 • Kommuneoverlege Barbro Lill Hætta, Harstad
 • Rådgiver Hans Martin Aase, Nesodden
 • Utdanningsdirektør Karen Junker, Arendal
 • Fagleder Rune Hallingstad, Lørenskog
 • Prosjektleder Karoline Stadheim Halvorsen, Oppegård
 • Administrerende direktør Håkon Gammelsæter, Trondheim
 • Leder i landsråd Ole Gladsø, Melhus
 • Fagsjef Ewa Ness, Oslo
 • Overlege Christian Lund, Oslo
 • Prosjektdirektør Ohene Aboagye, Bergen
 • Fastlege Sverre Rørtveit, Austevoll

NOU 2015: 17 Først og fremst — Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet 4. desember 2015