Historisk arkiv

Kompetanse i barnehagen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2011.

Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010.

Kunnskapsdepartementet ønsker gjennom strategien å videreutvikle barnehagen som lærende organisasjon med et aktiv forhold til kompetanseutvikling.

Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse. Kompetanseutvikling er helt sentralt for å styrke både barnehagen som pedagogisk institusjon og de ansattes yrkesstatus. Strategien skal stimulere til kompetanseutvikling for kommunene som barnehagemyndighet, barnehageeiere, høyere utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljø.

Fire fagområder er prioritert i strategien:
• Språkmiljø og språkstimulering
• Barns medvirkning
• Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
• Pedagogisk ledelse

Mål for strategien er:
• at de ansattes kompetanse styrkes innenfor strategiens prioriterte satsingsområder og det mandatet loven og rammeplanen gir
• å styrke barnehageeiers og kommunen som barnehagemyndighet sin rolle i kompetanseutvikling
• at det utvikles praksisrettet og forskningsbasert kunnskap om barnehagen i et samarbeid mellom barnehager og relevante forskningsmiljø.

Målgruppen for strategien er de ansatte i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver stiller store krav til hele personalet i barnehagen, og det må sikres at kompetanseutviklingstiltak retter seg mot alle grupper av ansatte i barnehagen.
 
Strategien gir klare føringer for hvordan barnehageeier søker om midler til kompetansetiltak.

Kartlegging av strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2011

 

Her finner du planen: Kompetanse i barnehagen. Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010 (pdf_format)

Oversikt over kompetansemidler i 2008

Oversikt over kompetansemidler i 2009

Utlysning av midler - PUB studier

Her finner du oversikt over fordeling av kompetansemidlene  i  2007