Forsiden

Historisk arkiv

Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet 29. mars 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 17, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg I kap. I nr. 12 (forordning (EF) nr. 1234/2003 og forordning (EF) nr. 1292/2005).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov