Historisk arkiv

Finansdepartementet

Leverandør av overvåkningsutstyr til barrieren mot Vestbredden utelukket fra Statens pensjonsfond – Utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har utelukket det israelske selskapet Elbit Systems Ltd. fra Statens pensjonsfond – Utland, basert på råd fra Etikkrådet for fondet. Etikkrådet har funnet at en investering i Elbit medfører uakseptabel risiko for å bidra til særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer. Selskapet leverer et overvåkningssystem som er et sentralt bidrag til Israels bygging av separasjonsbarrieren som går over okkupert område. – Vi ønsker ikke å finansiere selskaper som på en slik direkte måte bidrar til brudd med den internasjonale humanitærretten, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Etikkrådet har i sin tilråding av 15. mai om å utelukke selskapet Elbit bl.a. lagt vekt på en rådgivende uttalelse fra Den internasjonale domstolen i Haag fra 2004. I denne uttalelsen er det klart uttalt at byggingen av en separasjonsbarriere langs den traseen som er valgt må anses folkerettsstridig. Haag-domstolen har i samme uttalelse ansett barrierens assosierte kontrollregime for å være i strid med den internasjonale humanitærrett.

- Det er satt uakseptable hindringer på bevegelsesfriheten for befolkningen i det okkuperte området. Haag-domstolen har bedt statene som er parter i Genève-konvensjonene om å motvirke dette. Norske myndigheter har samme syn og gir støtte til dette, sier finansministeren.

Overvåkningssystemet Elbit leverer til israelske myndigheter framstår som en hovedkomponent av separasjonsbarrieren og dets medfølgende kontrollregime, der 90 prosent av barrieren går over okkupert område. Overvåkningssystemet er spesielt utviklet for formålet i nært samarbeid med kjøper og har ikke andre aktuelle anvendelser. Videre er selskapet åpenbart kjent med nøyaktig hvor og hvorledes systemet er ment brukt. Dette er elementer Etikkrådet har lagt særlig vekt på i sin vurdering av hvorvidt selskapet kan sies å yte et vesentlig bidrag til byggingen av barrieren – og gjennom dette, hvorvidt investeringer i Elbit medfører uakseptabel risiko for å bidra til særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer jf de etiske retningslinjene for fondet. 

- Elbit Systems Ltd. er av Etikkrådet vurdert opp mot de etiske retningslinjene i Statens pensjonsfond, på lik linje med andre selskaper de vurderer.  Det er viktig å understreke at beslutningen om å utelukke dette selskapet ikke er knyttet til selskapets nasjonalitet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Etikkrådet tar i utgangspunktet stilling til selskapers opptreden, ikke staters eller andre aktørers mulige normbrudd. Samtidig er det slik at flere av kriteriene for uttrekk relaterer til selskapers bidrag til nettopp staters normbrudd, eksempelvis brudd på menneskerettighetene. Rådet har også i tidligere saker, eksempelvis knyttet til selskapers virksomhet i Burma, tatt stilling til hvorvidt selskaper kan anses å medvirke til staters brudd på menneskerettighetene.

Finansdepartementet ga 30. juni 2009 instruks til Norges Bank om at Elbit Systems Ltd. skulle utelukkes fra Statens pensjonsfond – Utland med en frist for nedsalg til 31. august 2009. Nedsalget av aksjer i selskapet er nå gjennomført. Av hensyn til gjennomføringen av nedsalget blir beslutningen offentliggjort i etterkant.

Tilrådningen fra Etikkrådet er tilgjengelig her.

Les mer om Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland på www.etikkradet.no

Se også liste over alle selskapene som er utelukket fra fondets investeringsunivers