Historisk arkiv

En robust og langsiktig investeringsstrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen la i dag fram meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009. – Det er viktig at det er åpenhet om forvaltningen av våre felles sparepenger, og at det er debatt om den overordnede strategien for fondet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

– Svært gode resultater i 2009 viser at Statens pensjonsfond har kommet seg godt gjennom finanskrisen. En viktig grunn er at vi har holdt fast ved den langsiktige investeringsstrategien, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Den samlede markedsverdien til Statens pensjonsfond økte med 394 milliarder kroner i 2009, til 2 757 milliarder kroner. Dette skyldes tilførsel av petroleumsinntekter på 169 milliarder kroner og en meget god avkastning på fondets plasseringer på i alt 642 milliarder kroner. En styrking av kronen reduserte kroneverdien av fondets utenlandske aktiva med 418 milliarder kroner, men for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft er endringer i kronekrusen ikke relevant.

– Den globale finanskrisen har hatt dramatisk innvirkning på det finansielle systemet og den makroøkonomiske utviklingen, noe som i betydelig grad preget resultatene for fondet i 2008. En svært positiv utvikling gjennom 2009 bidro til at tapene i 2008 langt på vei var reversert ved årsskiftet. Gjeninnhentingen var sterkere og raskere enn det mange hadde ventet, sier finansministeren.

I 2009 var avkastningen på plasseringene i Statens pensjonsfond utland (SPU) 25,6 prosent, 4,1 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen. De gode resultatene i den aktive forvaltningen i fjor må i stor grad ses i sammenheng med normaliseringen i obligasjonsmarkedene internasjonalt og reverseringen av de lave markedsprisene på rentepapirer i 2008. Investeringene i Statens pensjonsfond Norge (SPN) ga en avkastning i fjor på 33,5 prosent, 2,2 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen, noe som særlig skyldes svake resultater i den norske aksjeforvaltningen.

– Erfaringene fra 2008 og 2009 viser at vi må være forberedt på at markedene kan svinge svært mye fra tid til annen. Jeg mener at vi kan leve godt med slike svingninger. Fondet har ikke forpliktelser som tvinger oss til nedsalg når resultatene er svake. Investeringsstrategien sikter derfor ikke mot at verdisvingningene blir minst mulig på kort sikt. En strategi som utelukkende har som formål å minimere de årlige svingningene, ville gitt vesentlig lavere forventet avkastning, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

– Finanskrisen har gitt viktige lærdommer for vår forvaltning av Statens pensjonsfond. Én slik lærdom er betydningen av å holde fast ved strategien over tid. Vi bør ikke kaste om på strategien og selge verdipapirer rett etter at de har falt i verdi. Det er nettopp risikoen for verdifall en får betalt for å ta. For å kunne høste en slik kompensasjon må vi ha vilje og evne til å holde fast ved strategien også i perioder med markedsuro. Vi har mulighet til dette, fordi vi er store og langsiktige. En annen viktig lærdom er betydningen av at metodene for å identifisere, styre og kommunisere såkalte systematiske risikofaktorer videreutvikles løpende, sier finansministeren.

– De siste årene er det lagt ned et betydelig arbeid i Finansdepartementet, Norges Bank og Folketrygdfondet for å styrke forvaltningen av Statens pensjonsfond. Dette inkluderer betydelige organisatoriske endringer i Norges Bank med blant annet vesentlig styrket risikostyring og rapportering, ny revisjonsordning i Norges Bank, og nytt rammeverk for Folketrygdfondet som innebærer strengere krav til måling, styring og kontroll av risiko enn tidligere. Flere av disse tiltakene er innført relativt nylig eller vil bli innført i løpet av det nærmeste året. Tiltakene vil samlet sett bidra til en vesentlig styrking av fondets forvaltning, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.
__________________________

Se pressekonferansen på nett-tv.

Finansministeren stilte på nettmøte om forvaltningen av SPU. Les svarene her.

Les mer:
Meld. St. 10 (2009-2010)
Prop. 101 L (2009–2010)

Pressemeldinger:
Aktiv forvaltning i Statens pensjonsfond utland
Styrking av rammeverket for Statens pensjonsfond
Ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond

Lysark brukt på pressekonferansen