Historisk arkiv

Et budsjett for å trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Budsjettforslaget for 2012 er innrettet for å trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd framover. Budsjettet er tilpasset en økonomisk situasjon med stor internasjonal uro, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

- Budsjettforslaget for 2012 er innrettet for å trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd framover. Budsjettet er tilpasset en økonomisk situasjon med stor internasjonal uro, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Den økonomiske situasjonen internasjonalt er usikker og det er utsikter til lav vekst. Den urolige situasjonen i Europa viser hvor viktig det er å holde orden i budsjettpolitikken. Situasjonen er lysere i Norge. Budsjettforslaget for 2012 er tilpasset en økonomisk utvikling med om lag normal vekst i fastlandsøkonomien og en arbeidsledigheten på om lag på dagens nivå.

I tråd med handlingsregelen foreslår Regjeringen å øke bruken av oljeinntekter på linje med den gjennomsnittlige veksten i forventet fondsavkastning i den perioden vi er inne i. Budsjettforslaget innebærer en bruk av oljeinntekter som ligger 9,9 milliarder kroner over nivået i 2011. Dette er 2,4 milliarder kroner under 4-prosentbanen.

- Regjeringens politikk bygger på rettferdighet og fellesskap. De offentlige velferdsordningene skal fornyes og utvikles, og Regjeringen vil bidra til et arbeidsliv der alle kan delta. Budsjettforslaget for 2012 gir kvalitetsheving og økt omfang av de brede fellesskapsløsningene innen helse, omsorg, skole og barnehage. Justissektoren styrkes. Det legges til rette for rettferdig fordeling og økt verdiskaping og utvikling i hele landet, sier Johnsen.

- Arbeid gir den enkelte økonomisk selvstendighet og er det viktigste for å motvirke fattigdom, utjevne sosiale forskjeller og oppnå likestilling mellom kvinner og menn. Det legges derfor opp til å videreføre det høye tiltaksnivået fra 2011 på om lag 71 200 tiltaksplasser i 2012. Regjeringen foreslår en jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne slik at flere skal komme i ordinært lønnet arbeid. Dette krever en langsiktig innsats. Regjeringen foreslår en økning på 1 000 tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne sammenlignet med 2011, og at 500 tiltaksplasser knyttes til jobbstrategien.

- En sterk og sunn kommuneøkonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i hele landet. Kommunesektoren har fått et betydelig økonomisk løft under denne Regjeringen. Fra 2005 til 2011 anslås realveksten i de samlede inntektene til i overkant av 49 milliarder kroner, tilsvarende en årlig gjennomsnittlig realvekst på 2,7 prosent. Om lag halvparten av inntektsveksten har kommet som frie inntekter. I 2012 legges det opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på om lag 5 milliarder kroner i 2012, tilsvarende en realvekst på 1,4 prosent, og hvor 3,75 milliarder kroner er økte frie inntekter.

- Regjeringen prioriterer omsorg for eldre og et godt helsetilbud. Eldreomsorgen skal gi trygghet og tjenester tilpasset den enkeltes behov. Regjeringen vil gi tilskudd til 12 000 sykehjems- og omsorgsplasser innen utgangen av 2015. I 2012 foreslås det å gi tilsagn om tilskudd til 1 500 flere plasser. Det foreslås videre et øremerket tilskudd på 150 millioner kroner til kommunene til etablering av 2 300 dagaktivitetsplasser, slik at om lag 5 000 flere personer med demens kan få et tilbud deler av uken.

- Regjeringen vil styrke sykehusenes økonomi slik at pasientbehandlingen kan økes med om lag 1,4 prosent. Samhandlingsreformen følges opp med bevilgningsforslag på til sammen 740 millioner kroner, som er 150 millioner kroner mer enn i saldert budsjett 2011. I tråd med reformen foreslår Regjeringen å overføre om lag 5,6 milliarder kroner fra helseforetakene til kommunenes rammetilskudd.

- Regjeringen satser på utdanning og framtidens arbeidstakere, fra grunnopplæring til voksenopplæring. Det er et viktig mål at flest mulig gjennomfører videregående skole. Vi foreslår å videreføre og øke innsatsen for å motvirke frafallet, blant annet gjennom tiltak på ungdomstrinnet. For å gjøre opplæringen mer praktisk, variert og utfordrende foreslås det å innføre valgfag for 8. trinn på ungdomsskolen fra høsten 2012. Det foreslås et høyt nivå på bevilgningen til kvalitetstiltak i grunnopplæringen. Regjeringen har økt utdanningskapasiteten for å ta høyde for økningen i ungdomskullene i årene fremover. I 2012 foreslås det bevilget 240 millioner kroner til om lag 2 600 nye studieplasser som følge av tidligere opptrappinger og nye studentkull. Videre foreslår Regjeringen å bevilge 242 millioner kroner til bygging av om lag 1 000 nye studentboliger i 2012.

- Målet om full barnehagedekning er oppnådd. Finansieringsansvaret for barnehagene er overført til kommunene. Regjeringen vil videreføre satsingen på barnehager og foreslår å øke rammetilskuddet til kommunene med om lag 637 millioner kroner til barnehageformål i 2012. Av dette er om lag 383 millioner kroner knyttet til nominell videreføring av maksimal foreldrebetaling for barnehageplass.

- Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping og utvikling i hele landet. Det foreslås å øke bevilgningene til veg og jernbane med henholdsvis 1,2 milliarder kroner og om lag 1 milliard kroner fra det høye nivået i saldert budsjett 2011. Jordbruksavtalen for 2012 gir grunnlag for en positiv utvikling i næringen. Det foreslås 1 500 millioner kroner i økt egenkapital i Investinor AS. Regjeringen prioriterer utvikling av offentlige digitale tjenester slik at kvaliteten på forvaltningen kan økes.

- Regjeringen gjennomfører Kulturløftet med sikte på å nå målet om at 1 pst. av statsbudsjettets utgifter skal benyttes til kulturformål innen 2014. Bevilgningene til tiltak som inngår i Kulturløftet foreslås økt med til sammen 537 millioner kroner, herunder 387 millioner kroner i økte bevilgninger på Kulturdepartementets budsjett.

- Regjeringens budsjettforslag realiserer og fullfører hovedmålene i langtidsplanen for Forsvaret for 2009-2012.

- Regjeringen viderefører den betydelige satsingen på klima- og miljøtiltak i 2012. Blant miljø- og klimatiltakene foreslås prioritert i 2012 tiltak mot avskoging og forringelse av skog i utviklingsland, kjøp av klimakvoter, omlegging av bilavgifter, styrket kollektivtrafikk og jernbaneutbygging, støtte til fornybar energi og energieffektivisering, samt sikring av naturmangfoldet.

- Regjeringen prioriterer tiltak for et tryggere samfunn. Det foreslås å øke bevilgningene til politi og påtalemyndighet med til sammen 696 millioner kroner, hvorav 164 millioner kroner gjelder tiltak direkte knyttet til 22. juli 2011. Viktige satsinger i politiet er økt bemanning, IKT-tiltak og fortsatt høyt opptak ved Politihøgskolen. Budsjettforslaget legger til rette for at alle nyutdannede fra Politihøgskolen sommeren 2012 skal tilbys jobb i politiet. Videre foreslår Regjeringen å øke bevilgningene til anskaffelsesprosjektet for nye redningshelikoptre og til vedlikehold av dagens redningshelikoptre med til sammen 90 millioner kroner.

Den 22. juli 2011 ble Norge rammet av angrep mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya. I alt 77 mennesker omkom. Mange ble skadet og de materielle ødeleggelsene er omfattende. Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å håndtere situasjonen. Regjeringen foreslår at det bevilges 674,4 millioner kroner i 2012 til utgifter som følge av angrepene. I hovedsak er forslaget knyttet til økte ressurser til politi- og påtalemyndighet, voldsoffererstatning, psykososial oppfølging i kommunene og sikring og rehabilitering av skadede bygninger.

- For å skaffe handlingsrom i budsjettet foreslår Regjeringen enkelte innsparingstiltak. Dette gjelder blant annet nominell videreføring av barnetrygdsatsene og forslag om reduserte bevilgninger til regional utvikling. I tillegg foreslår Regjeringen å reversere endringene i dagpenge- og permitteringsregelverket som ble vedtatt i forbindelse med Regjeringens tiltakspakke i 2009. Det foreslås i tillegg en rekke mindre innsparinger på de ulike departementenes områder.