Historisk arkiv

Høring om formålsparagrafen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det arrangeres i disse dager høringskonferanser om NOU 2007:6 Formål for framtida, forslag til ny formålsparagraf for barnehagen og opplæringen, (Bostad - utvalgets utredning) .

Det arrangeres i disse dager høringskonferanser om NOU 2007:6 Formål for framtida, forslaget til ny formålsparagraf for barnehagen og opplæringen, (Bostad - utvalgets utredning) .  

Et offentlig utvalg ledet av viserektor Inga Bostad ved Universitetet i Oslo overrakte sin innstilling til kunnskapsminister Øystein Djupedal 8. juni 2007.Utvalget leverte en enstemmig innstilling med forslag til et nytt formål for barnehagen og et nytt formål for grunnskolen og videregående opplæring inkludert lærebedrift. 

Til konferansene som nå arrangeres er det invitert politikere, foreldre representanter for skoleeiere, elever og lærere.

To representanter fra Bostad-utvalget er innledere og deltagerne oppfordres til å si sin mening om forslagene til nye formålsparagrafer. 

Neste konferanse avholdes i Bergen 18. september for Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.
Se mer informasjon og program ved å klikke på denne linken til Fylkesmannen i Hordaland.

19. september avholdes konferansen i Tromsø for de tre nordligste fylkene.
Se mer informasjon og program ved å klikke på denne linken til Fylkesmannen i Troms.  

De to siste konferansene avholdes 25. og 26. september i Trondheim for Nord- og Sør-Trøndelag og for Møre og Romsdal og i Oslo for Østfold, Oslo og Akershus, Oppland, Hedemark og Buskerud. Klikk på denne linken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for mer informasjon og prpogram.

Den 11.september ble den første konferansen arrangert Kristiansand.  

Bostadutvalget ble oppnevnt 2. juni 2006 med mandat til å analysere og vurdere de ulike delene av gjeldende formål. Utvalget skulle legge særlig vekt på

• samfunnets utvikling med økt internasjonalisering og mangfold

• formuleringene knyttet til det kristne verdigrunnlaget

• endringene i utdanningssystemet

Utvalget skulle også vurdere behovet for å se formålet for opplæring i sammenheng med formålet for barnehagen. På dette grunnlaget skulle utvalget gi tilrådning til Kunnskapsdepartementet om nye formål for opplæringen og for barnehagen. Selv om behovet for en gjennomgang av de prinsipielle sidene ved formålene tidligere har vært påpekt en rekke ganger, er dette første gang et offentlig utvalg har fått anledning til å gjennomgå hele formålet for barnehagen og opplæringen i den hensikt å foreslå konkrete endringer.

Fristen for å komme med høringsuttalelse er 1. november 2007. Du kan sende inn din uttalelse ved å bruke skjema. Klikk her for å åpne skjema for høringsuttalelse.