Historisk arkiv

Enstemmig om nye formålsparagrafer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Pressemelding fra Bostadutvalget

Forslagene innebærer at formålsparagrafenes verdigrunnlag uttrykkes gjennom felles verdier slik disse kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon, ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Utvalget leverer en enstemmig innstilling.

Utvalget som har gjennomgått formålet med opplæringen og formålet for barnehagen, har kommet fram til konsensus om forslag til nye formål. Forslagene innebærer at formålsparagrafenes verdigrunnlag uttrykkes gjennom felles verdier slik disse kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon, ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Utvalget leverer en enstemmig innstilling. 

Utvalget ble oppnevnt av regjeringen 2.juni 2006 og har vært ledet av viserektor ved Universitetet i Oslo Inga Bostad. Utvalget har hatt bred sammensetning av personer fra utdanning, akademia, kultur, politikk og religions- og livssynssamfunn. 

Medlemmene har i utgangspunktet hatt ulike prinsipielle syn på formålsparagrafene, særlig når det gjelder barnehagens og opplæringens verdigrunnlag. Likevel har utvalget klart å komme fram til enstemmige forslag til nye formålsparagrafer.  

Utvalget har valgt å presentere ulike primærstandpunkter i sin innstilling, nettopp for å vise at med vilje og evne til dialog og kompromiss kan man finne fram til samlende løsninger. Det gir etter utvalgets mening formålene styrket legitimitet og troverdighet. 

Utvalget ønsker at formålene skal ha en samlende rolle som retningsgivende for virksomheten i barnehagen og grunnopplæringen. Gjeldende formålsparagrafer har lenge vært omstridt, særlig på grunn av formuleringene om ”ei kristen og moralsk oppseding” (grunnskolen) og ”oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier” (barnehagen). Utvalget mener det er nødvendig med ro rundt formålet for så viktige samfunnsinstitusjoner som barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring inkludert lærebedrift. 

Utvalgets mandat la vekt på at gjeldende formål burde moderniseres i lys av utviklingen i samfunnet. Utvalget har ivaretatt dette gjennom å foreslå nye formål som både ivaretar en kulturell tradisjon og et kulturelt mangfold.

Barnehageloven § 1:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon, i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene.   

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på naturen og hverandre. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 

Opplæringsloven § 1-2: 

Opplæringa i skole og lærebedrift skal opne dører mot verda og framtida og gi elevane historisk og kulturell innsikt. Ho skal byggje på respekt for menneskeverdet, på åndsfridom, nestekjærleik, likeverd og solidaritet, slik desse grunnleggjande verdiane kjem til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon, i ulike religionar og livssyn, og slik dei er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. 

Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane skal lære å tenkje kritisk, handle etisk og ta økologisk ansvar. Dei skal ha medansvar og høve til medverknad. 

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane med tillit og krav, og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.  Skolen skal samarbeide med heimen.