Historisk arkiv

Vurderer handlingsrommet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan universitetene og høyskolenes selvstendighet fungerer og blir forvaltet. Målet er å øke kvaliteten innen høyere utdanning og forskning og legge et bedre grunnlag for å fremme handlefrihet.

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan universitetene og høyskolenes selvstendighet fungerer og blir forvaltet. Målet er å øke kvaliteten innen høyere utdanning og forskning og legge et bedre grunnlag for å fremme handlefrihet.

Marianne Harg, som er president i Tekna, skal lede arbeidsgruppen og har med seg en rekke sentrale representanter for universitets – og høyskolesektoren. Rapporten fra gruppen skal leveres innen 15. februar 2010.

-Til tross for økte bevilgninger til denne sektoren opplever institusjonene handlingsrommet for egne prioriteringer som begrenset. Dette paradokset skal gruppen se nærmere på, og jeg ser fram til gode og tydelige anbefalinger for hvordan dette bør håndteres på en bedre måte, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland.

Dagens hovedbilde er at norsk forskning og høyere utdanning er av høy kvalitet. Det drives god undervisning preget av nytenkning og utvikling de aller fleste steder, og i de aller fleste fag. Alle måleparametre viser at resultater innenfor forskning er meget gode, og i klar framgang.  Kunnskapsdepartementets egne observasjoner og tilbakemeldinger fra sektoren tyder likevel på at det finnes flere utfordringer i forhold til institusjonenes muligheter til å gjøre selvstendige utdanningsmessige og forskningsmessige valg og prioriteringer.

-  Forutsetningen for autonome universiteter og høyskoler er handlefrihet til å gjøre selvstendige vurderinger og prioriteringer. Ansvaret for å skape og bevare denne handlefriheten ligger både hos politiske myndigheter og den enkelte institusjon, sier Aasland.

Arbeidsgruppen skal vurdere følgende spørsmål:

  • Hvordan utdanningskvaliteten kan sikres og økes i høyere utdanning
  • Hvordan universitetene og høyskolenes selvstyre fungerer operativt i dag
  • Mekanismer og bevilgningsmønstre for forskning og høyere utdanning
  • Forvaltningen av forskningskarrieren og forskningsvilkår
  • Institusjonenes strategiske valg i forhold til omfang og innretning på fagportefølje i lys av finansieringssystemet
  • Organisering og styring av forholdet mellom intern og ekstern aktivitet
  • Balansen mellom nasjonale politiske prioriteringer og handlingsfrihet for institusjonene ved bruk av egeninnsats og andre ressurser  

Arbeidsgruppens sammensetning:

President i Tekna Marianne Harg, leder

Adm. dir Paul Chaffey, Abelia

Rektor Sigmund Grønmo, UiB

Adm. dir Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Prorektor Guri Hjeltnes, Handelshøgskolen BI

Bjarne Hodne, Forskerforbundet

Rektor Inger Aksberg Johansen, Høgskolen i Harstad

Prorektor Berit Kjeldstad, NTNU

Rektor Aslaug Mikkelsen, UiS

Leder for Norsk studentunion Anne Karine Nymoen

Rektor Ole Petter Ottersen, UiO

Forskningsleder Stig Slipersæter, NIFU Step

1. nestleder Anita Solhaug, Norsk Tjenestemannslag