Historisk arkiv

Arbeidsgruppe for energieffektivisering i bygg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Gruppas mandat

Det settes ned en gruppe som skal legge fram forslag til mål og utarbeide en tidsplan for å øke energieffektiviteten i nye (passivhusstandard i 2020) og eksisterende bygg. Gruppas arbeid skal gi innspill til en handlingsplan for energieffektivisering i bolig- og byggsektoren. Arbeidet skal ta utgangspunkt i regjeringens politikk for økt omlegging til fornybare energikilder, og spesielt målet om økt bruk av vannbåren varme basert på fornybar energi og redusert bruk av elektrisitet og olje til oppvarming.

Arbeidet skal videre ta utgangspunkt i eksisterende materiale fremkommet i forbindelse med tidligere utredninger og rapporter om dette tema, særlig Lavenergiutvalgets rapport og andre relevante rapporter, samt sluttrapport utgitt i forbindelse KlimaKur 2020.

Gruppa skal:

  • legge fram forslag til mål for framtidig energieffektivisering i bolig- og byggsektoren med tidsperspektiv 2020.
  • legge fram forslag til trinnvis opptrapping av krav til nye bygg og hovedombygging i framtidige revideringer i TEK
  • vurdere hvorvidt TEK skal gjøres gjeldende for en større del av den eksisterende bygningsmassen
  • vurdere hvilke energieffektiviseringstiltak som er aktuelle å gjennomføre i eksisterende bygningsmasse
  • gi en vurdering av tiltakenes totale energieffektiviseringseffekt og tiltakenes privat- og samfunnsøkonomiske lønnsomhet
  • identifisere eventuelle FoU-oppgaver som må utføres for kunne gjennomføre fullverdige konsekvensanalyser av foreslåtte tiltak
  • vurdere BAE-næringens gjennomføringskapasitet i forhold til foreslåtte mål og tiltak både for nye bygg og eksisterende bygningsmasse
  • identifisere nødvendige opplærings- og kompetansetiltak, herunder grunn- og videreutdanning, som kan sikre god gjennomføring av foreslåtte mål og tiltak
  • foreslå virkemidler som staten bør iverksette for å nå de definerte mål
  • skissere opplegg for evaluering av de faktiske virkninger av iverksatte tiltak, herunder identifisere behovet for nødvendig statistikkproduksjon

Gruppas sluttrapport skal inneholde et utkast til konkretisert handlingsplan med identifisering av mål, tiltak, tilhørende virkemidler og antatte energieffektiviseringsvirkninger.

Gruppa skal også legge fram en perspektivskisse for fortsatt innsats for energieffektivisering i bygningsmassen fram mot 2040.

Rapporten skal avgis til KRD innen 1. juli 2010.

Sammensetning

Arbeidsgruppen består av følgende personer:

Leder: Eli Arnstad, Stjørdal.

Medlemmer:
Thor Olaf Askjer, Horten, Byggenæringens Landsforening (BNL),
Rannveig Landet, Bærum, Byggenæringens Landsforening (BNL)
Turid Helle, Trondheim, Enova
Tore Standskog, Oslo, Norsk Teknologi (NT)
Rune K. Tvedt, Stavanger, Kommunenes interesseorganisasjon (KS)
Odd Karl Steinsvik, Tromsø, Privatpraktiserende arkitekt
Magnus Helland, Bergen, Eiendomsutvikler, utbygger
Dag Arne Høystad, Asker, Norges naturvernforbund
Ida Bryn, Oslo, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Tor Helge Dokka, Kongsberg, SINTEF Byggforsk
Tore Haugen, Trondheim, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet (NTNU)
Brit Tove Welde, Trondheim, Husbanken
Brita Dagestad, Oslo, Statens bygningstekniske etat (BE)
Inger Grethe England, Oslo, SFT
Guro Hauge, Oslo, Lavenergiprogrammet

KRD, MD og OED møter som observatører i møtene.