Historisk arkiv

Kronikk: En enklere hverdag for næringsdrivende

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Norske bønder er kommet langt inn i IKT-verdenen. Hele den norske landbruksforvaltningen gjør også stadige grep for å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for landbrukets utøvere.

Byrden som pålegges næringsdrivende med rapporter, søknader og meldinger kan oppleves som stor. Sentralt i arbeidet med å gjøre det enklere for næringsdrivende står således økt og forbedret tilbud om elektronisk løsninger, med blant annet økt gjenbruk av data og godt tilpassede elektroniske skjema. Både primærprodusenter innen jordbruk, skogbruk og reindrift, importører, næringsmiddelindustrien og andre med en grenseflate mot vår forvaltning kan i dag benytte slike løsninger.

Siden etableringen av Statens landbruksforvaltning (SLF) i 2000 og Mattilsynet i 2004 har det vært fokus på at omstillingene skal bidra til mer brukerorientering gjennom elektroniske tjenester. Virksomhetene i landbruks- og matforvaltningen arbeider kontinuerlig med å gjøre flere tjenester tilgjengelig på internett, og med det gjøre hverdagen enklere for de næringsdrivende. 

Internettportalen Altinn legger til rette for en sikker elektronisk dialog mellom næringsutøvere og myndigheter. Basis er informasjon om virksomheten hentet automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Altinn krever at fødselsnummer benyttes for å identifisere hvem som logger på og hvilke rettigheter man har. Sikkerheten blir godt ivaretatt i løsningen.

Statens landbruksforvaltning
For å motta produksjonstilskudd må bøndene selv søke. Dette kan gjøres elektronisk. Når som helst og hvor som helst der det er en internettforbindelse kan de via Altinn hente fram det elektroniske søknadsskjemaet fra SLF. Her er opplysninger om virksomheten allerede forhåndsutfylt, og ved hjelp av automatiserte kontroller bidrar løsningen til at søkeren legger inn riktige opplysninger før søknaden sendes inn for behandling. Svaret kan man også lese så fort saken er ferdigbehandlet. Dersom man trenger å gå tilbake til hva som er sendt inn av opplysninger, er dette enkelt å finne igjen ved neste pålogging.

Mattilsynet
Mattilsynet legger også til rette for næringsdrivende gjennom utvikling av tilsynssystemet MATS. Pålogging via Altinn og integrering mot Enhetsregisteret sikrer også her at nødvendig informasjon om virksomheter hentes fram. For eksportører av fersk fisk er det vesentlig at søknader kan fylles ut og behandles raskt og effektivt, noe MATS muliggjør. Den næringsdrivende kan se at søknad er mottatt, hvor den ligger i prosessen og selvsagt svaret når det foreligger.

Så langt mulig vil MATS integreres mot andre aktuelle offentlige systemer for å unngå at næringsaktører må registrere tilsvarende opplysninger i flere systemer. Her jobbes det tett sammen med slakterinæringen for utveksling av data mellom MATS og de elektroniske systemer i slakteriene slik at kjøttkontrollen kan bli mest mulig effektiv.

Reindriftsforvaltningen
Reineiere har muligheten til å melde om reindrift og søke om tilskudd og erstatning elektronisk. Med innføring av nytt saksbehandlingssystem i Reindriftsforvaltningen vil enda flere elektroniske tjenester gjøres tilgjengelig, og en integrering mot Altinn er under planlegging.

En original løsning som både bidrar til forenkling og som ivaretar kulturell egenart, er at man kan søke seg fram til hvem et gitt reinsdyr tilhører elektronisk. Innenfor det samiske reinbeiteområdet skal reinen øremerkes ved snitt i øret med eierens registrerte merke, og reinmerkeregisteret inneholder en oversikt over alle registrerte snittkombinasjoner.

Veien videre
Å gjøre egne systemer tilgjengelige elektronisk er ikke tilstrekkelig for en moderne forvaltning. Brukere av offentlige tjenester forventer i framtiden i større grad at data som er gitt til et forvaltningsorgan også skal være kjent hos andre relevante forvaltningsorgan.

I landbruks- og matforvaltningen samarbeides det på tvers av virksomhetene for å finne ut hvor man kan være tjent med slik samhandling. En sak det jobbes med er for eksempel kvaliteten på husdyrregister i Mattilsynet som husdyrnæringen må rapportere til. Tilsvarende opplysninger må avgis til SLF i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd. Her kan en framtidig integrasjon bidra til en forenkling for næringsaktørene. Opplysninger fra husdyrregisteret kan gjenbrukes som grunnlag for utbetaling av produksjonstilskudd. For å synliggjøre flere slike muligheter hvor data kan gjenbrukes, har landbruks- og matforvaltningen etablert en tjenestekatalog med oversikt over applikasjoner, nettjenester og datakilder i vår forvaltning. Med den vil det være enklere å se hvor det finnes potensial for nye, sammensatte tjenester.

Regjeringen satser videre på IKT ved videreutvikling av Altinn og arbeidet med felles IKT-arkitektur. Med disse tjenestene vil det bli lagt til rette for bedre samhandling, også på tvers av sektorene. Virksomhetene i vår forvaltning følger nøye det arbeidet som foregår, og bruker aktivt aktuelle kanaler for å påvirke løsningene slik at de blir brukervennlige for våre brukere.

Vi har altså fokus på å oppnå en enklere hverdag for næringsdrivende, og satsing på IKT er viktig for å komme i mål med dette.