Historisk arkiv

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim:

- Markaloven en milepæl for friluftslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har i dag lagt fram forslag om lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Markaloven). – Loven er en viktig miljølov som trer fram som en milepæl i arbeidet for å fremme friluftslivet. Loven vil sikre Marka som en enestående ressurs for friluftsliv, naturopplevelse og folkehelse, sier Erik Solheim.

Rundt 1,2 millioner mennesker har Marka som nærmeste større turområde. Marka strekker seg over 19 kommuner i fem fylker.

- Jeg vet at det er mange som har sett fram til denne dagen og håper at de vil glede seg sammen med meg over at vi nå endelig får en markalov som de har jobbet lenge for, sier Solheim.

Hauktjern m/klatreområdet i Hauktjernskløftene i Østmarka. Foto: Steinar Saghaug.
Hauktjern m/klatreområdet i Hauktjernskløftene i Østmarka. Foto: Steinar Saghaug.

Marka er kanskje det viktigste friluftsområdet i landet.  Det er blant Osloregionens beste kvaliteter at naturen ligger tett inn på byen og er tilgjengelig for alle. Den gir naturopplevelser for mange. Disse opplevelsene har også kommende generasjoner rett til å oppleve, derfor er det viktig å lage gode rammer for hvordan marka skal forvaltes.

Markaloven vil fastsette markagrensen slik den framgår av Miljøverndepartementets digitale kart ”Markagrensen” datert 19. desember 2008. Kartet er lagt ut på Miljøverndepartementets hjemmesider.

Lovforslagets forskriftshjemmel åpner for at grensen senere både kan innskrenkes og utvides gjennom forskrift vedtatt av Kongen. Muligheten for grensejusteringer ved forskrift opprettholdes derved som opprinnelig forutsatt i høringsutkastet til loven.

Loven innfører et generelt byggeforbud i marka. Loven er likevel tilpasset de særskilte utfordringer som gjør seg gjeldende for eksisterende bebyggelse og virksomhet i Marka, eksempelvis etablerte lokalsamfunn og hytteområder.

Oslomarka om vinteren. Foto: Steinar Saghaug
Oslomarka om vinteren. Foto: Steinar Saghaug

I lovens innføres en forskriftshjemmel slik at nærmere angitte områder med særlig store naturopplevelsesverdier kan vernes særskilt som friluftslivsområde. Vernehjemmelen vil være viktig for å kunne ta vare på ”eventyrskoger” i Marka.

Ut over dette skal ikke markaloven regulere skogbruket i marka. Dette skal fortsatt skje gjennom skogbruksloven med forskrifter. Markaforskriften etter skogbruksloven skal likevel gjennomgås, bl. a. i lys av regjeringens markapolitikk.

Kommunene vil fortsatt ha et primært forvaltningsansvar for sine markaområder. Bl.a. vil plan- og bygningsloven gjelde i et samspill med markaloven. Kommunene får en frist på fire år etter lovens ikrafttredelse på å gjennomgå eksisterende planer i marka for å bringe disse i tråd med markalovens formål.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus tillegges et særskilt forvaltningsansvar for marka gjennom å være felles klageinstans for alle klagesaker etter den nye loven. Det forutsettes også at fylkesmannen i Oslo og Akershus skal behandle alle klagesaker etter skogbruksloven og markaforskriften til denne. Landbruks- og matdepartementet skal gjennomføre de nødvendige lov- og forskriftsendringer i den forbindelse.

Det gis også hjemmel for å opprette et markaråd som vil bestå av representanter for Markas mange forskjellige brukere og aktører. Rådet vil få en ombudsmannsfunksjon og bidra til å fremme lovens formål.

Både kommunene og Statens naturoppsyn vil få oppgaver med tilsyn og oppsyn etter den nye loven.

Det tas sikte på at loven trer i kraft 1. september 2009.