Historisk arkiv

Norge skal bruke handlingsrom i EØS aktivt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Regjeringen skal forvalte dagens avtaleverk med EU godt og aktivt bruke de muligheter og det handlingsrom som avtalene gir for å sikre norske interesser, sier utenriksministeren i forbindelse med stortingsmeldingen om EØS-avtalen.

– Norge og EU deler grunnleggende holdninger og verdier. Norges samarbeid med EU er viktig for norsk næringsliv, verdiskaping og samfunnsliv. Regjeringen skal forvalte dagens avtaleverk med EU godt og aktivt bruke de muligheter og det handlingsrom som avtalene gir for å sikre norske interesser, sier utenriksminister Espen Barth Eide. 

Regjeringen har i dag lagt fram en melding til Stortinget om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU. Dette avtaleverket utgjør grunnlaget for norsk europapolitikk. Den skal være preget av tydelige politiske prioriteringer og god forvaltning. 

– EØS-avtalen sikrer norsk næringsliv likebehandling og forutsigbarhet. Tre firedeler av vår eksport går til EU- og Efta-land. Avtalen gir trygghet for norske bedrifter. Vi vil derfor bidra aktivt i utformingen av regelverket for det indre marked, sier utenriksminister Eide. 

EØS-avtalen har også betydning for alle norske borgere gjennom de rettigheter avtalen gir til å oppholde seg, studere, arbeide og etablere seg i hele EØS-området. – Dette er rettigheter de fleste av oss tar for gitt i dag, sier Eide. 

EØS-avtalens omfang og grad av forpliktelse er større enn noe annet internasjonalt samarbeid Norge deltar i. – Regjeringen ser at dette innebærer demokratiske utfordringer. For regjeringen er det avgjørende å innrette arbeidet med EØS-avtalen samt vårt øvrige avtaleverk med EU på en måte som ivaretar åpenhet, deltakelse, medbestemmelse og effektiv styring på best mulig vis, sier Eide. 

– Regjeringen er i meldingen opptatt av at Norge skal bruke det handlingsrom som ligger i avtalen. Vi skal være tidlig ute, ha klare prioriteringer og drive aktiv påvirkning for å fremme norske interesser. Vi vil også aktivt bruke handlingsrom ved implementering av regelverk. Der regelverksutviklingen ikke er i samsvar med norske interesser, vil regjeringen bruke alle de mulighetene og det handlingsrom avtaleverket gir oss til å sikre norske interesser, sier utenriksministeren. 

– Det er viktig å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere, og beskytte kollektive rettigheter. Vi vil prioritere arbeidslivsspørsmål i vår kontakt med EU fremover. Det er avgjørende for regjeringen å sikre at den norske arbeidslivsmodellen videreføres, sier Eide.

Regjeringen vil videreføre et tett og forpliktende samarbeid med EU på sentrale områder som energi, klima og miljø. Regjeringen vil også arbeide for å bedre markedsadgang for norsk sjømat til EU og videreutvikle fiskerisamarbeidet.  

Regjeringen vil videreutvikle det tette utenrikspolitiske samarbeidet med EU.

Se også: