§ 2 - Vedrørende selvstendighetskravet i stiftelsesloven § 2

Saksnummer: 1999/13319 E TO/EHV

 

Dato: 27.09.1999

 

Vedrørende selvstendighetskravet i stiftelsesloven § 2

Vi viser til brev 19.8.1999 der Fylkesmannen i Finnmark ber om Justisdepartementets vurdering av selvstendighetskravet i stiftelsesloven § 2 knyttet til en nærmere angitt problemstilling.

Stiftelsesloven § 2 setter som vilkår for at det skal foreligge en stiftelse, at formuesverdien selvstendig er stilt til rådighet for formålet. Dette kravet gir anvisning på en konkret totalvurdering der en rekke forskjellige momenter kan tillegges vekt.

Fylkesmannens forespørsel gjelder i hvilken grad det kan godtas at en juridisk person i stiftelsens vedtekter sikrer seg adgangen til å oppnevne styret for stiftelsen, og at alle styreverv besettes med personer som er styremedlemmer i den juridiske personen eller ansatt hos denne. Vi bemerker at der stifteren er en fysisk person, kan han eller hun i utgangspunktet være medlem av styret for stiftelsen uten at dette fratar stiftelsen dens selvstendighet, jf. NOU 1975: 63 s. 125. Justisdepartementet har likevel i en tidligere tolkingsuttalelse 5.10.1995 (snr. 95/1543 E) inntatt det syn at det er ikke kan godtas at stifteren er enestyre eller ett av to styremedlemmer. På den annen side har Geir Woxholth i en artikkel i Festskrift til Birger Stuevold Lassen (1997) s. 1089 (se s.1099) lagt til grunn at det i utgangspunktet ikke er noe i veien for en slik ordning. Uavhengig av hvilket syn man inntar på dette punktet, kan man imidlertid ikke uten videre likestille den situasjon at stifteren som fysisk person utgjør enestyre, med tilfeller hvor stiftelsen er opprettet av en juridisk person og stiftelsens styre fullt ut er besatt med styremedlemmer eller ansatte i den juridiske personen. Vår oppfatning er at dersom personer som har verv eller er ansatt i den juridiske personen, utgjør samtlige eller flertallet av styremedlemmene i stiftelsen, vil det være et moment som taler mot at selvstendighetskravet er oppfylt, men dette forholdet kan i seg selv neppe være avgjørende. I vurderingen av hvorvidt stiftelsen oppfyller selvstendighetskravet, må også andre momenter tillegges vekt, blant annet stiftelsens formål, i hvilken grad de utpekte styremedlemmer er ansatte eller har verv i den juridiske personens ledelse, og hvorvidt det foreligger andre forhold som tilsier at den juridiske personen utøver rådighet over stiftelsen. For eksempel vil vi anta at selvstendighetskravet i utgangspunktet må anses for oppfylt dersom en bedrift oppretter en stiftelse som har til formål å drive velferdstiltak for de ansatte i bedriften, og styrevervene i stiftelsen besettes med representanter for de ansatte. Vurderingen kan imidlertid bli annerledes der stiftelsens formål er tettere knyttet til bedriftens forretningsdrift.

Vi bemerker at det i forslaget til ny stiftelseslov, jf. NOU 1998: 7 Om stiftelser, er foreslått et forbud mot at den som har angitt formuesverdien som inngår som grunnkapital, og personer som har tillitsverv i eller er ansatt hos denne, kan utgjøre flertallet i styret, jf. utkastets § 4-2 fjerde ledd. Som det fremgår av det foregående, innebærer forslaget etter vårt syn en viss endring i forhold til gjeldende rett.