§ 22 - Om klageadgang i saker om overføringsflyktninger

Saksnummer: 2006/02639
EO HI

 

Dato: 29.03.2006

 

Om klageadgang i saker om overføringsflyktninger

Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets brev 20. mars 2006, hvor det bes om bistand til å avklare hvilke klageregler som gjelder i saker om innreisetillatelse etter utlendingsloven § 22 første ledd.

Vi er enig med Arbeids- og inkluderingsdepartementet i at der et vedtak om avslag på innreisetillatelse etter § 22 første ledd gjelder en bestemt utlending som er foreslått av en organisasjon med adgang til å fremme slikt forslag, vil vedkommende utlending være ”den hvis sak det uttrykkelig er tatt stilling til” og følgelig ha klagerett etter utlendingsloven § 22 tredje ledd annet punktum jf. forvaltningsloven kapittel VI.

I utlendingsloven § 22 tredje ledd annet punktum er departementet nevnt som klageorgan, mens lovens ordning ellers er at det er Utlendingsnemnda som er klageorgan i saker som er behandlet av Utlendingsdirektoratet i første instans, jf. utlendingsloven § 38 annet ledd. I utlendingsforskriften § 80 er Utlendingsnemnda omtalt som klageorgan i disse sakene. Forarbeidene til endringsloven som innførte Utlendingsnemnda, Ot.prp. nr. 17 (1998-99), kommenterer ikke hvorfor lovens § 22 forble uendret ved innføringen av Utlendingsnemnda. Uten klare holdepunkter for at dette er en inkurie, kan det etter vårt syn ikke være aktuelt å se bort fra ordlyden i § 22. Vi er derfor enig med Arbeids- og inkluderingsdepartementet i at departementet er klageinstans.

Vi er også enig i at Kongen er klageinstans der instruksjonsmyndigheten i utlendingsloven § 38 tredje ledd er benyttet, og omvendt, at departementet fortsatt er klageinstans hvis instruksjon ikke er gitt, selv om det kunne vært gjort.

Endelig er vi enig i at særregelen om klage til departementet knytter seg til vedtak om overføring av flyktninger m.v., dvs. til vedtaket om innreisetillatelse. Klageorgan for et evt. etterfølgende vedtak om avslag på asyl i slike saker må dermed være Utlendingsnemnda, jf. hovedregelen i lovens § 38 annet ledd. Der departementet av hensyn til rikets sikkerhet eller av utenrikspolitiske hensyn har instruert Utlendingsdirektoratet om utfallet av saken, skal imidlertid en evt. klage avgjøres av Kongen i statsråd.