Plan- og bygningsloven

§ 27-1 Departementets svar på spørsmål om vannforsyning og slokkevann skal være sikret før godkjennelse

Vi viser til brev av 9. mai 2018 der det stilles spørsmål om vannforsyning og slokkevann skal være sikret før det gis byggetillatelse. Departementet gjør oppmerksom på at uttalelsen gis på generelt grunnlag.

  1. Skal pbl. § 27-1 forstås slik at vannforsyning skal være juridisk og teknisk sikret før tiltaket godkjennes?

 I henvendelsen vises det til at det fremgår av pbl. §§ 27-2 og 27-4 at et byggetiltak skal være juridisk og teknisk sikret tilknytning til infrastruktur før tiltaket godkjennes, mens pbl. § 27-1 har ingen tilsvarende formulering om dokumentasjon før godkjennelse.

Det følger av lovens system at kommunen ved søknad om rammetillatelse skal vurdere de ytre rammer av tiltaket. Dette gjelder eksempelvis størrelse på bebyggelsen, antall bruksenheter og grad av utnytting, og avklaring av formelle tillatelser om veg, vann og avløp. Kravene er videre utdypet i byggesaksforskriften (SAK10) der det blant annet fremgår av      § 6-4 bokstav g at rammetillatelsen skal omfatte sikkerhet for godkjent veg-, vann-, overvanns- og avløpsløsning. At bygningsmyndighetene skal godkjenne at bestemmelsens krav er oppfylt, fremgår blant annet av Ot.prp. nr. 57 (1985-1986) punkt 4.4.2.1:

"Etter bygningslovens § 65 første ledd må bygning ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er tilfredsstillende adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann. Det er bygningsrådet som avgjør om bestemmelsens krav til vannforsyning er oppfylt. Herunder kan bygningsrådet kreve at søkeren framlegger det materiale som er nødvendig til å vurdere om lovens vilkår om hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann er oppfylt. Videre kan det kreves at vannkilden er varig sikret." 

På tross av at ordlyden er noe forskjellig fra pbl. §§ 27-2 og 27-4, gir hverken forarbeidene eller andre kilder uttrykk for at godkjennelsestidspunktet etter pbl. § 27-1 skal være et annet enn etter pbl. §§ 27-2 og 27-4. Departementet viser også til at hensynet til systemet i loven tilsier at godkjennelsestidspunktet i pbl. § 27-1 er det samme som i pbl. §§ 27-2 og 27-4. Etter departementets mening innebærer pbl. § 27-1 at det skal være en sikkerhet for at akseptable løsninger for vannforsyning foreligger før tiltak tillates. Det påhviler bygningsmyndighetene å forsikre seg om dette. Det er imidlertid ikke noe krav om at vannet må komme fra et offentlig anlegg. Vannet kan komme fra en privat vannkilde som brønn, tjern, bekk, oppkomme med mer. Men eiendommen må ha rett til å benytte vannkilden, dvs. at eiendommen må være sikret en juridisk rett til å benytte vannet.

  1. Skal pbl. § 27-1 forstås slik at brannvanndekning skal være juridisk og teknisk sikret før tiltaket godkjennes?

Etter pbl. § 27-1 stilles det også krav om at bygninger som brukes til opphold for mennesker eller dyr skal ha adgang til slokkevann. Dette er et materielt krav som må ses i sammenheng med de øvrige krav til tomten, på linje med krav til for eksempel veg, vann og avløp. I Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) sluttet departementet seg til Bygningslovutvalgets forslag om at bestemmelsen utvides til også å gjelde slokkevann, og viste til utvalgets begrunnelse om at tilgang på tilstrekkelig slokkevann vil være et forhold som tiltakshaver må få avklart i forkant av søknad ettersom det kan ha betydning for valg av brannteknisk løsning. Etter departementets mening innebærer dette at det skal være en sikkerhet for at akseptable løsninger for slokkevann foreligger før tiltak tillates.

Det må imidlertid skilles mellom når kommunen er brannmyndighet og når den er bygningsmyndighet. I en byggesak skal ansvarlig prosjekterende i forkant av prosjekteringen avklare hvilke rammebetingelser som gjelder slik at det ferdige tiltaket oppfyller disse. Disse betingelsene fremkommer først og fremst av plan- og bygningsloven med forskrifter, og arealplaner. Tilgang til tilstrekkelig slokkevann vil være et forhold som prosjekterende må få avklart i forkant av søknad ettersom det kan ha betydning for valg av brannteknisk løsning. Denne avklaringen kan ved behov gjøres med kommunen som brannmyndighet, men i byggesaksbehandlingen er det ikke noe krav om at brannmyndigheten i kommunen skal gi aksept eller samtykke. Det er heller ikke bygningsmyndighetenes oppgave å vurdere de tekniske sidene i forbindelse med sin saksbehandling, men legge til grunn tiltakshavers eller det ansvarlige foretakets opplysninger om at tiltaket oppfyller tekniske krav, jf. pbl. § 21-4 første ledd. Kommunen skal derimot påse at det fremlegges tilstrekkelig dokumentasjon og kan eventuelt vurdere å krever uavhengig kontroll av prosjekteringen. Kommunen kan også gjennom tilsyn be om dokumentasjon av prosjekterte løsninger.

Det er altså tiltakshaver selv som er ansvarlig for at det foreligger tilstrekkelig slokkevann for bygningens behov, herunder til sprinkling der dette er påkrevd eller ønskelig. Videre påpeker departementet at pbl. § 27-1 gjelder krav til vannforsyning, herunder slokkevann, for den enkelte eiendom, og gir ikke hjemmel for å pålegge tiltakshaver å legge til rette for vannforsyning til andre eiendommer i området, jf. RG 1995 s. 1138 (Eidsivating).

  1. Hva skjer dersom kravet til forsvarlig adgang til slokkevann ikke er avklart i byggetillatelsen?

Som ovenfor nevnt, mener departementet at ansvarlig prosjekterende har hovedansvaret for å avklare om det foreligger forsvarlig adgang til slokkevann, ikke kommunen. Når en slik avklaring ikke foreligger, mener departementet at en byggetillatelse ikke kan anses å omfatte en avgjørelse om at krav til slokkevann etter pbl. § 27-1 er oppfylt

Et tiltak er ferdigstilt når det er dokumentert at det er "utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller medhold av denne lov", jf. pbl. § 21-10 første ledd. Kravet om forsvarlig adgang til slokkevann er fastsatt i plan- og bygningsloven, og utgangspunktet vil da være at et tiltak som ikke oppfyller dette kravet, ikke kan anses som ferdigstilt. For å ferdigstille tiltaket, må tiltakshaver derfor kunne dokumentere at det foreligger forsvarlig adgang til slokkevann.