Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring – forslag til endringer i kapitalkravsforskriften


Finansdepartementet sender med dette på høring et utkast fra Kredittilsynet om forslag til endring av forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften). Endringene er i hovedsak knyttet til tekniske forhold som henvisninger og begrepsbruk, og rettelser av åpenbare feil.

En liste over høringsinstanser er vedlagt brevet her. Departementet ber om eventuelle merknader innen 13. desember 2007. Departementet ber videre om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland e.f.

ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem

avdelingsdirektør

 

 

Vedlegg
• Liste over høringsinstanser
• Brev fra Kredittilsynet av 30. oktober 2007

 

Gjenpart: Kredittilsynet


 

Til toppen