Utskillelse av oppgaven magnetinduktiv prøving av ståltau på taubaner (MIP) fra taubanetilsynet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/2233-008.3

13.01.04

Utskillelse av oppgaven magnetinduktiv prøving av ståltau på taubaner (MIP) fra taubanetilsynet

Forslag om utskillelsen av oppgaven magnetinduktiv prøving av ståltau på taubaner fra Taubanetilsynet og godkjenningsvilkår for firma som skal utføre nevnte oppgaver, sendes på høring til berørte høringsinstanser med 3 måneders høringsfrist.

Bakgrunn
Magnetinduktiv prøving av ståltau, heretter omtalt som MIP, er en kontrolloppgave som går ut på å konstantere at kritiske sikkerhetskrav til taubanen er oppfylt. Ståltauet er den viktigste enkeltkomponent i en taubane, og ved svikt kan dette resultere i en katastrofe.

Det firma som skal levere tjenesten må derfor oppfylle strenge kvalitetskrav. Da et ståltau kan ha levetid på 20-40 år er det viktig for tolkning og vurdering av prøveresultatene og fastleggelse av restlevetid, at det etableres størst mulig kontinuitet omkring prøvingen.

Det følger av Taubanetilsynets regler for ståltau til taubaner og kabelbaner at kontrolloppgaven MIP skal gjennomføres av firma godkjent av Taubanetilsynet. Sintef i Trondheim uførte nevnte kontrolloppgave MIP frem til mars 1981. Sintef fant det deretter umulig å oppfylle oppgavens strenge kvalitetskrav bl.a. fordi oppgaven var og er av et lite volum, effektivisert til ca. 0,4 årsverk i 2003. Oppgaven er lite brukt i andre sammenhenger og det fantes ingen alternative firma som kunne påta seg leveranse av MIP. Det Norske Veritas v/Taubanetilsynet overtok med bakgrunn i den foreliggende situasjon, personell og prøveutstyr fra Sintef for å opprettholde kompetanse og kontinuitet til oppgaven MIP.

Det har imidlertid vært reist kritikk fra alpinbransjen mot dagens kontrollordning og det kan også stilles spørsmål ved habilitetsforhold som ordningen medfører. Departementet antar derfor at kontrolloppgaven MIP ikke bør utføres av Taubanetilsynet. MIP er en kontrolloppgave som i utgangspunktet ligger utenfor Taubanetilsynets tilsynsoppgaver. Habilitetshensyn tilsier at kontrolloppgaven bør gjennomføres av firma godkjent av Taubanetilsynet på visse vilkår.

Endringsforslag
Magnetinduktiv prøving av ståltau på taubaner (MIP) foreslåes utført av firma godkjent av Taubanetilsynet med hjemmel i Taubanetilsynets regler for ståltau til taubaner og kabelbaner.

Firma som ønsker å tilby denne tjenesten må søke Taubanetilsynet om godkjenning i henhold til rutine beskrevet i vedlagt utkast til godkjenningsvilkår for firma som skal utføre magnetinduktiv prøving av ståltau (MIP) på konsesjonspliktige taubaner og kabelbaner i Norge.

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser
Juridiske konsekvenser ved en utskillelse av nevnte kontrolloppgave vil være at Taubanetilsynets hjemmel for å innkreve kostnader relatert til MIP vil måtte oppheves.

MIP skal utføres periodisk etter terminer som fastsatt i regler for ståltau til taubaner og kabelbaner. Taubanetilsynet har pr d.d. gjort konsesjonshaver oppmerksom på når prøving skal gjennomføres, og lagt opp til prøveturneer eller kombinert prøvingen med periodiske tilsynsbesøk for at tjenesten skal bli så rasjonell som mulig. I fremtiden må konsesjonshaver selv bestille leverandør av tjenesten og eventuelt avtale koordinering av reiser. Kostnadene med selve prøvingen forventes å bli uendret.

Oppmøtekostnader knyttet til MIP dekkes i dag gjennom årsavgiften til Taubanetilsynet. Etter omleggingen vil også disse kostnadene belastes etter regning. Samlede prøvekostnader som faktureres i tilknytning til prøvingen vil med dette bli høyere.

At oppmøtekostnadene skal belastes etter regning vil også få den følge at nåværende kostnadsutjevning faller bort. Andel oppmøtekostnader vil derfor kunne variere sterkt avhengig av taubanens beliggenhet i forhold til prøvefirmaet.

Utskillelsen av MIP forventes å ha liten effekt på årsavgiftens størrelse.

For Taubanetilsynet innebærer en utskillelse av MIP en redusert årlig inntekt utenom årsavgiftene på ca.kr. 600.000.

Reduksjon i timeforbruk forventes å bli mindre enn det volum tjenesten samlet representerer i dag, idet aktiviteter i tilknytning til oppfølging av at prøving utføres, evaluering av prøverapporter for utstedelse av pålegg om utbedringer, samt oppfølging av godkjente firma fortsatt må bestå. Oppfølging av godkjente firma vil bli belastet det enkelte firma direkte, men de øvrige nevnte aktivitetene vil måtte dekkes via årsavgiften. Nettoeffekten på årsavgiften forventes å bli at denne går litt opp, idet besparelsen i Taubanetilsynets oppmøtekostnader blir noe mindre enn økningen i oppfølgningskostnadene omkring prøvingen.

Taubanetilsynet påpeker at ved en ev. utskillelse av MIP vil Taubanetilsynet få svekket sin mulighet til å vedlikeholde og videreutvikle sin kompetanse på slitasje, skader og kassasjon av ståltau, noe som over tid kan være sikkerhetsmessig uheldig.

Høringsfrist
Samferdselsdepartementet ber om høringsinstansenes uttalelser til forslaget innen 3. mai 2004. En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Det er ønskelig at ev. høringsuttalelser i tillegg til vanlig papirversjon oversendes på

e-post til adressen grete.mathisrud@sd.dep.no.

Med hilsen

John Arild Jenssen e.f.


Grete Mathisrud

Aktieselskabet Tyssefaldene

5770 TYSSEDAL

Antra SD

Brannvaktv. 2

1472 FJELLHAMAR

Arb.- og adm.-departementet

P.b. 8004, DEP

0030 OSLO

Beitostølen Skisenter AS

P.b. 63

2953 BEITOSTØLEN

BKK produksjon AS

P.b. 7050

5020 BERGEN

Det Norske Veritas

Veritasv. 1

1322 HØVIK

Det Norske Veritas

Ingvald Ystgaardsv. 15

7496 TRONDHEIM

DNV Inspection AB

P.b. 1905

S-79119 FALUN

Drammen Skisenter A/S

Dalegårdsv. 73

3028 DRAMMEN

Eikedalen Skisenter A/S

P.b. 34

5822 BERGEN

Fjellheisen Narvik AS

P.b. 335

8505 NARVIK

Fløibanen A/S

Veitrlidsalm. 23 A

5014 BERGEN

Forsvarets logistikkorg./IKT

Stasjon Novik

8140 INNDYR

Gaustablikk Høyfjellshotell

3660 RJUKAN

Gausdal Skiservice A/S

2622 SVINGVOLL

Gautefall Alpinsenter A/S

3750 DRANGEDAL

Geilo Fjellandsby

Kikut

3580 GEILO

Geilo Taubane ASA

P.b. 128

3580 GEILO

Glomfjord Alpinsenter A/S

8160 GLOMFJORD

Gålå Ski og Sommerarena AS

2646 GOLÅ

Hafjell Alpinsenter AS

2636 ØYER

Hemsedal Skisenter A/S

P.b. 43

3560 HEMSEDAL

Hordaland Mek. Verkstad AS

P.b. 453

5703 VOSS

Hovden Skisenter A/S

P.b. 66

4695 HOVDEN

Hydro Energi Sogn

Fortun Kraftverk

6877 FORTUN

Justis- og politidepartementet

P.b. 8005, DEP

0030 OSLO

Kongsberg Skiheiser A/S

P.b. 102

3601 KONGSBERG

Krossobanen A/S

v/O.Tangen, Villav. 14 B

3660 RJUKAN

Kvitfjell Alpinanlegg A/S

P.b. 70

2634 FÅVANG

Lillehammer Olympia Vekst

P.b. 183

3601 LILLEHAMMER

Narvik Skisenter A/S

P.b. 335

8501 NARVIK

Norefjell Skisenter AS

P.b. 34

3546 NORESUND

Norsk forening for ikke-destruktiv prøving

P.b. 100

1376 BILLINGSTAD

Norsk Polarinstitutt

9296 TROMSØ

Norske Skiheisers Forening

Bygdøy Allé 39

0265 OSLO

Oppdal Alpinsenter A/S

P.b. 14

7340 OPPDAL

Oppdal Skiheis A/S

7340 OPPDAL

Oppheimsheisen A/S

Oppheim

5713 VOSSESTRAND

Rauland Nye Skisenter A/S

3864 RAULAND

Rena Idrettslag

P.b. 27

2450 RENA

Røldal Skisenter A/S

5760 RØLDAL

Skips A/S Nordfisk

P.b. 5043

9020 TROMSDALEN

Snowtec Norge A/S

Dalheimsv. 14

7058 TRONDHEIM

Sogn og Fjordane Energiverk

Bukta

6823 SANDANE

Spjelkavikheis A/S

P.b. 8092

6022 ÅLESUND

Statskraft SF, Region Midtnorge

P.b. 124

6601 SUNNDALSØRA

Statskraft SF, Eidfjord

P.b. 144

5614 ÅLVIK

Statskraft SF, Glomfjord

P.b. 233

8160 GLOMFJORD

Statskraft SF, Høyanger

P.b. 9

5901 HØYANGER

Storli Eiendomsutvikling AS

P.b. 541

3561 HEMSEDAL

Strynefjellet A/S

Fjellv. 47

6770 NORDFJORD

Tafjord Kraftproduksjon AS

P.b. 1

6025 ÅLESUND

Telenor AS

8980 VEGA

Telenor Nett AS

Snarøyv. 30

1331 FORNEBU

Troms Kraftproduksjon AS

Evjev. 34

9291 TROMSØ

Trondheim kommune

Hotermv. 1

7004 TRONDHEIM

Trysilfjellet A/S

2420 TRYSIL

Tryvann Skisenter A/S

P.b. 58, Slemdal

0710 OSLO

Ulriksbanen BCC&B in N A/S

Ulriken 1

5009 BERGEN

Uvdal alpinsenter AS

3632 UVDAL

Vestlia Skisenter AS

3580 GEILO

Vikersund Alpin A/S

P.b. 125

3371 VIKERSUND

Voss Fjellheiser A/S

P.b. 106

5701 VOSS

Voss Kommune

P.b. 145

5701 VOSS

Vrådal Skisenter A/S

3853 VRÅDAL

Ørsta Skisenter AS

P.b. 265

6150 ØRSTA

Utskillelse av oppgaven magnetinduktiv prøving av ståltau på taubaner (MIP) fra taubanetilsynet

Klikk her for å laste ned høringsnotatet i pdf-format