Europarådets reformpakke for å sikre Den europeiske menneskerettighetsdomstolens framtid

Europarådets reformpakke for å sikre Den europeiske menneskerettighetsdomstolens framtid

På Europarådets ministermøte i mai 2004 ble det vedtatt en reformpakke som skulle sikre framtiden for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Reformpakken inneholder følgende elementer:

  • Protokoll 14 til EMK om endringer i konvensjonens kontrollsystem, særlig for å gjøre domstolen mer effektiv ( protokollens tekst) ( forklarende rapport), ( ratifikasjoner).
  • Fem rekommendasjoner til medlemsstatene som skal bedre gjennomføringen av EMK på nasjonalt plan og slik redusere antall klagesaker (se nedenfor).
  • En resolusjon rettet mot domstolen om dommer som avdekker underliggende systemfeil
  • En erklæring om å sikre effektiv gjennomføring av EMK på nasjonalt og europeisk nivå

Norge ratifiserte protokoll 14 til Den europeiske menneskerettskonvensjon 10. november 2004. Protokollen tar særlig sikte på å øke Domstolens effektivitet gjennom forenklinger i saksbehandlingen og utvidet adgang for Domstolen til å avvise saker. Europarådets uttalte målsetting har vært at protokoll 14 skal tre i kraft innen mai 2006. Dette målet forutsetter imidlertid at alle 45 medlemstater ratifiserer innen januar 2006, og vil ikke bli innfridd .

De fem rekommendasjonene om gjennomføring av EMK på nasjonalt plan omhandler følgende forhold:

Rekommendasjonene følger også som vedlegg til UDs årsrapport om Norges innsats for menneskerettighetene 2004/2005 ( norsk) (engelsk)

Mer informasjon om reformen er å finne på Europarådets nettsider.