Forskrift om endring av forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom

Fastsatt av Finansdepartementet 22. august 2014 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-28, § 2-29, § 2-30, § 2-31, § 2-32, § 2-33, § 2-34 og § 2-35 og delegeringsvedtak 25. mai 2007 nr. 553. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr. 31 (direktiv 2006/49/EF) om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad.

I

I forskrift 25. mai 2007 nr. 550 om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom gjøres følgende endringer:

§ 9 tredje ledd annet og nytt tredje punktum skal lyde:

Fordringer (eksponeringer) mot institusjoner mv. som definert i kapitalkravsforskriften § 5-6 og som kvalifiserer til risikoklasse 1 eller 2, skal ikke samlet overstige 15 prosent av nominell verdi (pålydende) av utestående obligasjoner med fortrinnsrett. Fordringer (eksponeringer) mot institusjoner i risikoklasse 2, skal ikke overstige 10 prosent av nominell verdi (pålydende) av utestående obligasjoner med fortrinnsrett.

Nåværende tredje til femte punktum blir nye fjerde til sjette punktum.

§ 21 nytt annet ledd skal lyde:

Fordringer (eksponeringer) mot en institusjon som ved utløpet av 2013 kvalifiserte til risikoklasse 1 skal inntil 31. desember 2014 regnes som institusjon i risikoklasse 1 etter § 9 selv om institusjonen etter kapitalkravsforskriften § 5-6 ikke lenger kvalifiserer til risikoklasse 1.

 

II

Forskriften trer i kraft 30. september 2014.

Til toppen