Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 24. juni 2014 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 3-5-3 annet ledd skal lyde: 

            (2) Retursystemer med høy returandel (95 % eller over), gis fullt fritak for miljøavgift. Ut fra returprosenten som fastsettes av Miljødirektoratet, fastsetter Toll- og avgiftsdirektoratet avgiftssatsen for retursystemets medlemmer.

§ 3-12-11 oppheves. 

Gjeldende §§ 3-12-12 til 3-12-16 blir §§ 3-12-11 til 3-12-15.

Gjeldende Kap. 3-15 Avgift på båtmotorer oppheves.

Nytt kapittel 3-15 skal lyde:

Kap. 3-15 Avgift på båtmotorer – oppheving av avgiften - overgangsbestemmelser

§ 3-15-1 Refusjon - ubrukte båtmotorer

     (1) Forhandler som 1. juli 2014 har ubrukte båtmotorer på lager kan søke om refusjon av tidligere innbetalt avgift. Med ubrukt båtmotor menes båtmotor som ikke tidligere er benyttet til framdrift av båt, vannscooter eller jetski i Norge. En båtmotor anses å være på lager så lenge risikoen ikke har gått over på kjøperen, jf. forbrukerkjøpsloven § 14 og kjøpsloven § 13.     
     (2) Det gis refusjon av avgift dersom det framlegges
a) lagerregnskap som viser spesifisert varebeholdning av båtmotorer per 1. juli 2014
b) faktura e.l. som viser at avgift er betalt.
    
(3) Det kan framsettes kun én søknad om refusjon som sendes tollregionen innen 1. oktober 2014.

§ 3-15-2 Refusjon - retur pga. mangel 
    
(1) Virksomhet som er avregistrert etter § 3-15-3 og som etter 30. juni 2014 får båtmotor i retur, kan søke om refusjon av tidligere innbetalt avgift.
    
(2) Det gis refusjon av avgift dersom
a)    returen skyldes en kjøpsrettslig mangel som er dokumentert ved selgers skriftlige erkjennelse, avtale mellom partene, forlik, dom e.l.,
b)     båtmotoren er tilbakeført til lageret etter 30. juni 2014 og tilgangsført lagerbeholdningen,
c)     det er utstedt kreditnota for vare- og avgiftsbeløp og motorens serienummer framgår av kreditnotaen og
d)     båtmotoren er returnert innen to år fra fakturadato.
    
(3) Søknad om refusjon sendes tollregionen innen 1. oktober 2016.
    
(4) Dersom vilkårene for refusjon er oppfylt, men tilbakeføring til virksomhetens lager er upraktisk kan tollregionen samtykke i at båtmotoren i stedet tilintetgjøres. § 2-5 første ledd bokstav a og annet ledd gjelder tilsvarende.

§ 3-15-3 Avregistrering av virksomhet           
     Virksomhet som 1. juli 2014 er registrert som avgiftspliktig for båtmotoravgift, skal avregistreres etter at oppgaveplikten etter § 6-1 første ledd er oppfylt for sjette termin 2014.

§ 4-3-1 annet, tredje og nytt fjerde ledd skal lyde:

     (2) For avgiftsbelagte produkter gis det refusjon tilsvarende betalte avgifter.
     (3) Fritaket omfatter fartøy som benyttes til godstransport som er registrert i norsk skipsregister eller skipsregister i et annet EØS-land.
     (4) Den fritaksberettigede skal være registrert i foretaksregisteret, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak.

§ 4-3-2 annet, tredje og nytt fjerde ledd skal lyde:     

     (2) For avgiftsbelagte produkter gis det refusjon tilsvarende betalte avgifter.
     (3) Fritaket omfatter passasjerskip og -ferger som er registrert i norsk skipsregister eller skipsregister i et annet EØS-land.
     (4) § 4-3-1 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

§ 4-3-3 skal lyde: 

§ 4-3-3. Erklæring om avgiftsfritak
    
(1) Den fritaksberettigede skal ved levering avgi erklæring til den registrerte virksomheten om at produktene kun er til bruk som nevnt i § 4-3-1 og § 4-3-2 og at fartøyet utelukkende brukes til gods- eller passasjertransport i den fritaksberettigedes næringsvirksomhet. Erklæringen skal avgis av den som om bord er ansvarlig for bunkringen eller av rederiet. Med rederi menes det selskapet som står ansvarlig for driften av fartøyet. Ved søknad om refusjon skal erklæring gis til tollregionen.
    
(2) Erklæringen skal inneholde opplysninger om fartøyets navn, nasjonalitet og registrering, samt levert mengde olje eller gass og dato for leveringen.
    
(3) Generelle erklæringer om at fartøyet utelukkende benyttes til gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart og oppfyller vilkårene i dette kapittelet, kan gis av rederiet, jf. første ledd tredje punktum. Det skal framkomme av erklæringen at rederiet er kjent med at avgiftsplikten oppstår dersom fartøyet går i annen fart enn det som framgår av erklæringen. Erklæringen er gyldig for inntil ett år.
    
(4) Den som avgir erklæring etter denne bestemmelsen, er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige.
    
(5) Mottaker av erklæringen skal oppbevare denne i ti år.
    
(6) Avgift skal innbetales til tollvesenet dersom det etter at erklæring er avgitt, viser seg at vilkårene for fritak ikke er oppfylt.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2014.