Forskrift om overtredelsesgebyr etter dyrevelferdsloven

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 30. juni 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 34 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov