Forslag til landsverneplan for Klima- og miljødepartementet – Høring av Malmplassen og Krutthuset i Røros sentrum

Klima- og miljødepartementet legger med dette departementets eiendommer i Røros sentrum, heretter omtalt som Malmplassen og Krutthuset, ut på intern høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.11.2014

Vår ref.: 13/373

Klima- og miljødepartementet legger med dette departementets eiendommer i Røros sentrum, heretter omtalt som Malmplassen og Krutthuset, ut på intern høring. Eiendommene inngår i Klima- og miljødepartementets landsverneplan som ble sendt på høring 18. februar 2013 og oversendt Riksantikvaren 13. juni 2013, jfr. vedlagte brev. Riksantikvaren vil etter dette legge det endelige forslaget ut på en 6 ukers høring.

I høringsforslaget fra 18. februar 2013, er det vist til at departementets eiendommer i Røros sentrum er berørt av en grensegangssak staten brakte inn for jordskifteretten i Sør-Trøndelag for å få fastsatt grensene. Grensegangssaken er nå avsluttet. Denne høringen er basert på dette resultatet.

Fullstendig materiale for Malmplassen og Krutthuset.

Høringsfristen er satt til 25. november 2014.

Bakgrunn for høringsforslaget

I Kongelig resolusjon av 1. september 2006 ble det satt krav om at det skal utarbeides sektorvise landsverneplaner for statlige, kulturhistoriske eiendommer. Malmplassen og Krutthuset på Røros er en del av Klima- og miljødepartementets landsverneplan. Riksantikvaren vil ferdigbehandle forskriftsfredning av objekter i verneklasse 1 i landsverneplanen i løpet av 2015.

Landsverneplanen er utarbeidet i samarbeid med Forsvarsbygg. Formålet med planen er å verne et utvalg kulturminner og kulturmiljøer som dokumenterer departementets eiendommer og setter dem inn i en statlig, sektorhistorisk sammenheng. Eiendommene er i all hovedsak knyttet til departementets og underliggende etaters virksomheter. Den foreløpige landsverneplanen ble oversendt Riksantikvaren 13. juni 2013. Malmplassen og Krutthuset vil sammen med de øvrige eiendommene i landsverneplanen, danne grunnlaget for å frede eiendommene etter kulturminneloven.

Omfang av vern – orientering om utvalget - verneklasser

Formålet med landsverneplanen er å bidra til å verne et utvalg kulturminner og kulturmiljøer i statlig eie. Flere av eiendommene dokumenterer statlig forvaltningshistorie. Planen omfatter bygninger og anlegg som er oppført innenfor et tidsspenn på omkring 180 år (fra ca. 1820 til 1998).

Malmplassen og Krutthuset er utfyllende presentert i det elektroniske materiale som ligger på departementets hjemmeside. I materialet er bygningene og anleggene dokumentert og vurdert. Registreringene er gjort i databasen til Statens kulturhistoriske eiendommer. Når landsverneplanprosjektet er sluttført, blir materialet gjort tilgjengelig for eiendomsforvalterne.

Verneklasser:

Landsverneplanen omfatter bygninger og anlegg i to verneklasser:

-Verneklasse 1 foreslås fredet i henhold til kulturminneloven § 22a.

-Verneklasse 2 foreslås vernet i kraft av landsverneplanen, eventuelt ved at eiendommene blir regulert til hensynssone kulturmiljø etter plan- og bygningsloven.

Bygningene på Malmplassen og Kruttårnet er alle vurdert i verneklasse 1. Vern av eksteriøret omfatter bygningens ytre, dvs. at utformingen, materialbruken og detaljene i fasader og takflater blir bevart. Flere interiør i bygningene på Malmplassen og Krutthuset er foreslått fredet.

Verneområder:

Ved Malmplassen er det også angitt et skravert område omkring bygningene. De skraverte områdene markerer at man også vurderer at uteområdet er av nasjonal verdi, og at de, sammen med bygningen, blir vurdert som en integrert del av anlegget.

Kulturminneloven gir adgang til å frede et område i tilknytning til et fredet objekt. En endelig stadfesting av de formelle virkemidlene knyttet til verneområdet, vil bli gjennomført av Riksantikvaren i forbindelse med den endelige behandlingen av planen.

Vi gjør særlig oppmerksom på følgende:

  • Innenfor det foreslåtte verneområdet rundt Krutthuset ligger et uthus tilhørende Røros kommune.
  • I komplekset Malmplassen har Sagdammen fått navnet Hitterdammen på byggtegningene.

Følger av verneplanen – rutiner for innmelding av tiltak

Landsverneplanen legges til grunn for eiendomsforvaltningen frem til en endelig forskrift er fastsatt. Landsverneplanen inneholder dokumentasjon til bruk i vernesaker i henhold til kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Planen vil også kunne bidra til en enklere og mer forutsigbar samhandling med kulturminnemyndighetene. 

Klima- og miljødepartementet forutsetter at forvalterne bidrar til å ta vare på eiendommene, gjennom å vedlikeholde dem, planlegge og gjennomføre bygningsmessige tiltak, både på bygningene, deler av dem eller på områdene som er foreslått fredet eller vernet. Hovedprinsippet for å forvalte verneverdige bygninger, er å ta vare på og videreføre så mye som mulig av den opprinnelige utformingen, detaljene, materialene og materialbruken.

Klima- og miljødepartementet forutsetter at forvalterne tar kontakt med Riksantikvaren dersom de ønsker å sette i verk tiltak som kan medføre endringer, eller som vil gå ut over det vanlige vedlikeholdet på bygninger eller deler av bygninger som er foreslått fredet eller vernet. Riksantikvaren vil gi råd og veiledning i slike tilfeller.

Høringsprosessen m.v.

I denne omgangen omfatter høringen forvalterne, brukerne og leietakerne knyttet til bygningene på Malmplassen og Krutthuset. Etter høringsrunden vil Klima- og miljødepartementet gjennomgå høringsuttalelsene og vurdere eventuelle justeringer i planen.

Etter å ha fått landsverneplanen oversendt fra departementet, vil Riksantikvaren gjennomføre prosessen knyttet til forskriftsfredning for planens bygninger og anlegg i verneklasse 1.

Forøvrig ber Klima- og miljødepartementet om at eventuelle kommentarer til verneforslaget, herunder mulige konsekvenser som gjelder den nåværende og den planlagte bruken av eiendommene, blir gitt innen høringsfristen, som er satt til 25. november 2014.

Eventuelle spørsmål knyttet til høringen kan rettes til Eirik Bøe (etb@kld.dep.no) eller Marianne Moltke-Hansen (mmh@kld.dep.no).

Med hilsen

                                                                  

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Eirik T. Bøe
seniorrådgiver 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

 

Kopi til: 

 

 

 

Riksantikvaren

Postboks 8196 Dep

0034

OSLO

Statsbygg

Postboks 8106 DEP

0032

OSLO

Statsbygg Midt-Norge

Postboks 4433 Hospitalsløkkan

7418

TRONDHEIM

 

Adresseliste

Røros kommune

Bergmannsgata 19

7374

RØROS

Rørosmuseet

Postboks 224

7361

RØROS

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Postboks 2350 Sluppen

7004

TRONDHEIM

Miljødirektoratet

Postboks 5672 Sluppen

7485

TRONDHEIM

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen

7468

TRONDHEIM

 

Røros kommune

Rørosmuseet

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Miljødirektoratet

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Til toppen