Grunnlagsstudier for ULB

Grunnlagsstudier for ULB

Tema

Utførende institusjon

Tittel og referanse

Utkast

Ferdig

1.
Virksomhets-beskrivelse

OD

Beskrivelse av tidligere virksomhet og ressursanslag. Inngår i ”Scenariebeskrivelsen”.

X

2.
Scenarie-beskrivelse

OED, OD, OLF

Scenarier for helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten og Barentshavet i 2005-2020.

X

3.
Miljø- naturressurs-beskrivelse

Hav-forskningsinstituttet /Norsk Polarinstitutt

Miljø- og ressursbeskrivelse av området Lofoten – Barentshavet. Havforskningsinstituttet og Norsk polarinstitutt. Fisker og havet, nummer 6 -2000.

X

4.
Utslipp til luft

NILU

Konsekvenser av utslipp til luft av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten – Barentshavet. NILU O-102128

X

5-a.
Regulære utslipp til sjø ved driftsavvik

Sintef

Spredning og deponering av kaks og slam. Spredning av produsert vann med doser på organismer. Sintef rapport STF F03027

X

5-b.
Regulære utslipp til sjø ved driftsavvik
(konsekvenser på miljø)

Sintef

Integrert med 5-a

6-a.
Borekaks til land og reinjeksjon.

Akvaplan NIVA

Muligheter for og konsekvenser ved deponering av borekaks på land og konsekvenser ved reinjeksjon. Akvaplan-NIVA rapport 421.2631

X

6-b.
Mulighet for reinjeksjon

OD

Muligheter for injeksjon av slam/kaksi området Lofoten-Barentshavet. OD notat.

X

7-a.
Oljedrift.
Modellering

DNV

Oljedriftsmodellering i Lofoten og Barentshavet. Spredning av olje ved akutte utslipp.

DNV rapport 2003-0385

X

7-b.Konsekvenser av oljesøl for sjøfugl, sjøpattedyr, strand,mm.

Errata

Alpha/NINA

Uhellsutslipp til sjø. Miljøkonsekvenser på sjøfugl, sjøpattedyr, strand, iskant mv.

Alpha rapport 1157-01

X

7-c.
Konsekvenser av oljesøl i vannsøyle (fiskeegg, larver)

Sintef, DNV, Alpha, Havforsknings-instituttet

Utredning av helårs oljevirksomhet i området Lofoten-Barentshavet, uhellsutslipp av olje – konsekvenser i vannsøylen.

SFT66 F03028

X

7-d.
Oljevern.

Sintef

Utredning av konsekvenser av helårlig petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet. Temastudie 7-d: Oljevern.

Sintef rapport STF66 F03030

X

7-e. Sannsynlighet for stor oljeutslipp

Scandpower

Sannsynlighet for hendelser med store oljeutslipp i Lofoten-Barentshavet.

Scandpower rapport 27.730.001/R1.

X

8-a. Fiskeribeskrivelse og havbruksbeskrivelse

Fiskeridirektoratet

Fiskeriaktiviteten i området Lofoten-Barentshavet. Delrapport til konsekvensutredning av fiskeri, havbruk og skipstrafikk, november 2002.

Beskrivelse av havbruksnæringen i området Lofoten til den norsk-russiske grense. Delrapport til konsekvensutredning av fiskeri, havbruk og skipstrafikk, desember 2002.

X

8-b.Konsekvenser for fiskeri

Agenda/Alpha

Konsekvenser for fiskerivirksomhet. Agenda Rapport R4201MIA/KAM

X

8-c. Konsekvenser for havbruks

Akvaplan NIVA

Konsekvenser for havbruksnæringen.

Akvaplan-NIVA rapport 421.2714

X

9-a. Samfunnsbeskrivelse

Agenda/NORUT

Beskrivelse av samfunnsmessige forhold i Nord Norge.

Agenda rapport R3910

X

9-b.
Samfunns-messige konsekvenser

Asplan Viak/Nordlandsforskning

KU Samfunn, petroleumsaktivitet i Lofoten og Barentshavet.

Asplan Viak Stavanger

X

9-c.
Økonomisk analyse

OED

Økonomisk analyse av scenarier for helårig petroleumsaktivitet i Lofoten og Barentshavet i 2005-2020.

X

10.
Miljøteknologi

Oljedirektoratet

Miljøteknologi. Utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet

X

11. Miljøovervåking

Behandles i sluttdokument med forslag til oppfølging innen temaet.

12.
Nedstengning og avvikling

Oljedirektoratet

Rammebetingelser og praksis for disponering av offshore innretninger. OD notat.

X

13.
Avfallsanalyse

DNV

Utredning av aktuelle problemstillinger knyttet til avfallshåndtering og disponering. DNV rapport 2003-4015

X

14.
Skipstrafikk
(Risiko knyttet til skipstransport av petroleum

Tilleggsstudie (ferdigstilt 16.03.04)

DNV

Utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet. Konsekvenser for og fra skipstrafikk. DNV rapport 2003-0331

X

15.
Oljesøl – virkninger på turistnæringen

Asplan Viak

Konsekvenser for turistnæring ved oljeutslipp i Lofoten, Nordkapp og Svalbard.
Asplan Viak Stavanger rapport 1216.

X

16.
Ballastvann. Risiko for overføring av fremmede arter med ballastvann. Miljøkonsekvenser

DNV

Utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet. Konsekvenser av utslipp av ballastvann og sedimenter.

DNV rapport 2002-1405

X

18 a. Seismikkbeskrivelse

OD

Vurdering av seismikkbehov. OD notat

X

18 b.
Seismisk.
Konsekvenser.

Alpha miljørådgiving

Konsekvenser av seismisk aktivitet. Alpha rapport 1138-01-01.

X

19.
Samiske forhold.

NIBR-Alta

Petroleumsvirksomhet i Lofoten – Barentshavet og samiske forhold: -en kartlegging av eksisterende kunnskap

X

20.
Luftfart.
Infrastrukturtiltak, Konsekvenser.

Avinor

Utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet. Tema: Konsekvenser for luftfart

X