Høring - Den europeiske pakt om regions- eller minoritetsspråk – Norges sjette rapport

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring utkast til Norges sjette rapport til Europarådet om gjennomføringen av den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2014

Vår ref.: 14/1366

Norge skal i 2014 avgi sin sjette rapport til Europarådet om gjennomføringen av den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ved Same- og minoritetspolitisk avdeling har ansvaret for å samordne arbeidet med rapporten.

Norge skal rapportere om gjennomførte og igangsatte tiltak. Utkastet til rapport følger vedlagt. Vi ber om høringsinnspill innen 1. april 2014. Innspill kan sendes på e-post til inwi@kmd.dep.no og postmottak@kmd.dep.no.

Rapportutkastet er utarbeidet i tråd med Europarådets veileder for hvordan landenes sjette rapport skal bygges opp. Utkast til rapport er skrevet på norsk og vil bli oversatt til engelsk etter at den er ferdigstilt.

Dokumenter utarbeidet av Norge og Europarådet i forbindelse med Norges tidligere rapporteringer, ligger på våre nettsider: www.kmd.dep.no. Følg linken Nasjonale minoriteter/Minoritetsspråkpakten.

Organisasjonene for nasjonale minoriteter vil bli invitert til et høringsmøte i overgangen mars/april, slik at de kan komme med muntlige innspill til rapportutkastet. Departementet vil sende et eget brev om dette til de aktuelle organisasjonene.

Vi ber om at informasjon om høringen videreformidles til relevante organisasjoner og institusjoner som ikke står på adresselisten. Det er opprettet en egen nettside i forbindelse med høringen, se www.kmd.dep.no, og følg linken Dokumenter/Høringer.

 

Med hilsen                                                                        

Kristin Ryan (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Iris Nathalie Wigelius

                                                                                          rådgiver

Vedlegg:

Vedlegg 1: Tilskudd til samiske kulturtiltak
Vedlegg 2: Tilskudd til kvenske kulturtiltak
Vedlegg 3: Tilskudd til kulturtiltak til romani eller romanes
Vedlegg 4: Tilskudd til prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet
Vedlegg 5: Tilskudd til scenekunsttiltak
Vedlegg 6: Tilskudd til kvenske formål og andre øvrige språktiltak

Departementene

Sametinget

Samisk språk- og kultursenter, Lakselv  

Samisk språksenter, Olderdalen

Senter for nordlige folk, Samuelsberg

Árran Lulesamisk senter

Várdobáika samisk senter

Isak Saba guovddáš

Tana samiske språksenter

Gáisi Giellaguovddáš   

Aajege Samisk språk- og kompetansesenter

Álttá Sámi Giellaguovddáš

Lavangen språksenter

Storfjord språksenter

Kainun institutti – Kvensk institutt

Halti Kvenkultursenter IKS

Universitetet i Oslo

Norsk senter for menneskerettigheter

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger

Samisk høgskole

Universitetet i Nordland

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Oslo

Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

Norsk språkråd

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Barneombudet 

Glomdalsmuseet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening 

Den Norske Helsingforskomité

Det Europeiske Wergelandsenteret (The European Wergeland Centre)

Falstadsenteret

Kompetansesenter for urfolks rettigheter

UNESCO

Samerådet

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Stiftelsen Menneskerettighetshuset 

Det Mosaiske Trossamfund, Oslo

Det Mosaiske Trossamfunn, Trondheim

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto

Kvenlandsforbundet

Norsk-Finsk Forbund

Skogfinske Interesser i Norge

International Romani Unions representative in Norway

Den Norske Rom-forening

Norsk Rom-befolkning

Romani Kultura

Taternes Landsforening

Landsorganisasjonen for Romanifolket

Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)

Kventunet

Nordisk Romanoråd

Romanifolkets Riksorganisasjon                

Samenes Folkeforbund

Sárahkka

Sámi NissonForum

Østsamene i Neiden

Skoltene i Norge

Norske Samers Riksforbund

Til toppen