Høring - lov- og forskriftsendringer i forbindelse med bestemmelser om redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2014

Vår ref.: 14/642

Høring - lov- og forskriftsendringer i forbindelse med bestemmelser om redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon

Endringene i bokføringsloven som reduserer minstekravet til oppbevaringstid for primærdokumentasjon, ble satt ikraft med virkning fra 1. februar 2014. På ikrafttredelsestidspunktet var det ikke utredet konsekvensjusteringer i annet regelverk som bygger på en lengre oppbevaringstid enn 5 år. Det var heller ikke utredet om det foreligger særlige behov som tilsier at det bør fastsettes krav om lengre oppbevaringstid enn 5 år for bestemte typer primærdokumentasjon, eller om det er behov for å gi kontrollmyndighetene adgang til å gi pålegg om oppbevaring ved bokettersyn mv. I forbindelse med ikraftsettingen ble Skattedirektoratet derfor gitt i oppdrag å utrede disse spørsmålene. Samtidig ble det fastsatt overgangsregler som sikrer at nødvendig dokumentasjon vil være tilgjengelig for kontroll inntil endelig regelverk er vedtatt. Skattedirektoratet fikk frist til 13. juni 2014 til å oversende sin utredning til departementet.

Skattedirektoratets utredning sendes med dette på høring. Utredningen følger vedlagt, og kan lastes ned elektronisk på www.regjeringen.no/fin.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 1. september 2014. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til postmottak@fin.dep.no. De enkelte høringsinstanser bes om å vurdere om høringsdokumentene også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Høringsinstanser:

Alle departementene
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Energi Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finans Norge
Finanstilsynet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norsk RegnskapsStiftelse
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Kommunerevisorforening
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Øko-Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Småbedriftsforbundet
Statens Innkrevingssentral
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
ØKOKRIM

Til toppen