Høring – utkast til forskrift om allmenngjøring av overenskomst for fiskeindustribedrifter

Utsatt høringsfrist til 17.oktober 2014

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.09.2014

Resultat:

Utsatt høringsfrist til 17.oktober 2014.

Vår ref.: 14/2399

HØRING – UTKAST TIL FORSKRIFT OM ALLMENNGJØRING AV OVERENSKOMST FOR FISKEINDUSTRIBEDRIFTER

 

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. legger Tariffnemnda med dette frem forslag til forskrift om delvis allmenngjøring av Overenskomst for Fiskeindustribedrifter 2014-2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund (NNN), på høring. Kravet om allmenngjøring er fremmet av LO og forslaget til forskrift er utformet i tråd med LOs påstand.

 

Begjæringen om allmenngjøring

Bakgrunn

Det framgår av begjæringen at LO og NNN i økende grad opplever en negativ forskjellsbehandling av utenlandske arbeidstakere i norsk fiskeindustri. Særlig er det arbeidstakere fra de nye EØS-landene, hovedsakelig fra Baltikum og Romania, som arbeider på lønns- og arbeidsvilkår som samlet sett ligger langt lavere enn både det som er vanlig i bransjen og i forhold til overenskomstens minste lønns- og arbeidsvilkår. Det opplyses at virksomhetene som praktiserer underbetaling er dels utenlandsk registrerte og dels registrert i Norge. Tilknytningsformene er både utsending av arbeidskraft (entreprisekontrakter) og innleie. Systemer med entreprise opplyses å ha utviklet seg særlig etter at reglene om likebehandling og solidaransvar for inneleier trådte i kraft i 2013. I begjæringen er det videre vist til at dårlige lønns- og arbeidsvilkår for utsendte arbeidstakere på oppdrag i Norge, har sider både til utnytting av utenlandsk arbeidskraft og til norske virksomheters konkurranseevne. Tilsvarende gjør seg også gjeldende for arbeidstakere ansatt ved avdelinger av utenlandske foretak (NUF).

 

Hva som kreves allmenngjort

LO har begjært minstelønnsbestemmelsen i overenskomsten allmenngjort, herunder minstelønnssatsen for arbeidere under 18 år. I tillegg kommer skift- og ulempetillegg, som i følge begjæringen utgjør betydelige og aktuelle lønnselementer for arbeidstakere i fiskeindustrien. Det er også begjært allmenngjort overenskomstens bestemmelser om arbeidstid og overtidsbetaling.

 

Selv om overenskomsten ikke har bestemmelser om reise, kost og losji, foreligger det etter LOs syn særlige grunner til å innta en egen bestemmelse om slik utgiftsdekning i forskriften. I følge begjæringen vil formålet om likeverdighet mellom utenlandsk og innenlandsk arbeidskraft ellers ikke kunne oppnås.

 

I begjæringen er det anmodet om at forskriften gis et tilsvarende virkeområde som overenskomsten.

 

Dokumentasjon

Med begjæringen er det lagt fram arbeidskontrakter og lønnsslipper som viser en grunnlønn fra NOK 91,50 og oppover. Enkelte av lønnsslippene viser at arbeidstakerne trekkes for husleie og reiseutlegg. Mange av arbeidstakerne i bransjen er innleide. I begjæringen er det vist til flere tilfeller der driften av selskaper i følge LO er overført til utenlandske virksomheter med det formål å omgå de nye likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven, som skal sikre innleide like lønns- og arbeidsvilkår. I følge begjæringen er det flere virksomheter som motsetter seg å fremlegge dokumentasjon, noe som etter LOs syn gir grunn til å tro at den faktiske utbredelsen av uholdbare lønns- og arbeidsvilkår er større enn den fremlagte dokumentasjonen viser. LO har bedt Tariffnemnda innhente dokumentasjon fra virksomhetene. Tariffnemnda vil som ledd i saksbehandlingen vurdere behovet for å kontakte virksomhetene.

 

I begjæringen er det også vist til rapporter fra Arbeidstilsynets ”kystnær”-prosjekt i 2013/2014 som viser at det ble gitt ett eller flere pålegg til 73 av 76 besøkte virksomheter. En foreløpig oppsummering av prosjektet viser at mange av fiskemottakene ikke driver forbyggende og systematisk HMS-arbeid. Det meldes om mangelfull opplæring av arbeidsgivere og verneombud, mangelfulle og fraværende kartlegginger og risikovurderinger, mangelfull kontroll og vedlikehold av utstyr, samt dårlig planlegging og organisering av arbeidstidsbestemmelsene. Det er også avdekket manglende utbetaling av overtidsgodtgjørelse.

 

I et Fafo-notat fra 15. mai 2014 utarbeidet til NNN i forbindelse med en mulig allmenngjøringsbegjæring er forholdene i bransjen oppsummert slik: ”Kort oppsummert er vår vurdering at det er mange indikasjoner på at utenlandske arbeidstakere er i en sårbar posisjon i fiskeindustrien, og at risikoen for sosial dumping er høy. Allmenngjøring av deler av overenskomsten for fiskeindustribedrifter vil dermed være et positivt virkemiddel for å sikre at de får vilkår som er likeverdige med det som er vanlig blant norske arbeidstakere i bransjen.”

 

Et brev fra Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) til Arbeidsdepartementet v/ statsråd Robert Eriksson den 23. oktober 2013, viser etter LOs mening at foreningen tar til orde for at dagens avlønning av utenlandske arbeidstakere må videreføres ettersom ”allmenngjøring vil medføre en forverring av konkurransebetingelsene.” LO tolker dette slik at NSL er kjent med underbetalingen av utenlandske arbeidstakere, og aksepterer og mener at det er nødvendig for bransjen at utenlandske arbeidstakere lønnes lavere enn norske.

 

Det er også vist til diverse medieoppslag som viser uakseptable tilstander i bransjen.

 

Tariffnemndas merknader

Beslutningen om å sende et utkast til forskrift på høring er i hovedsak tatt på grunnlag av dokumentasjon fremlagt av LO sammen med begjæringen. Tariffnemnda vil presisere at det ikke er tatt stilling til om vilkårene for allmenngjøring er oppfylt i denne saken. Nemnda legger til grunn at høringsrunden vil kunne gi ytterligere informasjon og dermed gi nemnda et bedre grunnlag for vedtak i saken.

 

Høring

Høringssaken er lagt ut på internett: https://www.regjeringen.no/nb.html?id=763905

 

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse av å avgi høringsuttalelse.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Bodil Stueflaten (22 24 69 31/ bos@asd.dep.no) eller Ingrid Finsland (22 24 85 82/ if@asd.dep.no).

 

Skriftlige merknader til Tariffnemndas utkast til forskrift kan sendes på e-post til postmottak@asd.dep.no eller vanlig post innen fredag 19. september 2014.

 

Med hilsen

 

Johan Kr. Øydegard

Tariffnemndas leder

 

 

 

 

Vedlegg

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter

Fastsatt av Tariffnemnda xx. xx 2014 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1. Grunnlaget for allmenngjøring

       Forskriften er fastsatt på grunnlag av Overenskomst for Fiskeindustribedrifter 2014–2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund på den annen side.

§ 2. Virkeområde og gjennomføringsansvar

       Forskriften gjelder for fagarbeidere og produksjonsarbeidere, herunder arbeidstakere som utfører arbeid innen lager, transport, vakthold, rengjøring og kantine, håndverk, reparatørarbeid, samt arbeidende arbeidsledere, kontrollører, instruktører og kjølemaskinister/kuldemaskinister.

       Forskriften omfatter også ansatte som utfører arbeid som er blitt automatisert gjennom innføring av ny teknologi og datastyrte programmer.

       Med fagarbeider menes arbeidstaker med fagbrev i fiskeindustri, aquafaget og industriell næringsmiddelfag og øvrige fagbrev med relevans innenfor det fagfelt arbeidstaker utfører arbeid.

       Med produksjonsarbeider menes arbeidstakere i produksjonen som ikke er fagarbeider.

       Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

       Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres.

Kap. II. Lønns- og arbeidsvilkår

§ 3. Lønnsbestemmelser

       Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på:

a)      172,50 for fagarbeidere

b)      162,85 for produksjonsarbeidere

       Arbeidstakere under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på 80 % av minstelønnssatsen i første ledd. Arbeidstakere over 17 år som har arbeidet 12 uker i bedriften skal lønnes i henhold til de lønnsgrupper deres arbeid hører inn under. Skoleungdom beholder opparbeidet lønnsansiennitet fra det ene året til det neste i samme bransje. Lønnsansiennitet opparbeidet som unge arbeidstakere gjelder også ved oppnåelse av voksen alder 18 år.
      

       På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det betales et tillegg til timesatsen i første ledd på:

a)      Toskiftsarbeid
20 % av minstelønnssatsen i § 3 første ledd.

b)      Treskiftsarbeid
25 % av minstelønnssatsen i § 3 første ledd.

 Det skal betales kuldetillegg på kroner 4,00 per time ved arbeid på fryserom der arbeidstakeren ikke disponerer oppvarmet truck. Forutsetningen er at arbeidet varer til sammen minst en time per dag.

Ved utførelse av smussig arbeid, betales et tillegg på 35 % for den tiden det smussige arbeidet varer.

§ 4. Regulering av lønn i forskriftens virketid

       Satsene i § 3 skal endres i samsvar med nye satser som måtte følge av eventuelle tariffrevisjoner mv.

 § 5. Arbeidstid

       Den ordinære arbeidstid må ikke overstige 37,5 timer pr. uke.

Ved skiftarbeid gjelder følgende grenser:

-           toskriftsordninger:                 36,5 timer pr. uke i gjennomsnitt

-           treskiftsarbeid:                       35,5 timer pr. uke i gjennomsnitt

       Andre arbeidstidsordninger kan avtales i samsvar med reglene i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern kap. 10.

§ 6. Godtgjøring for overtid

       Det skal betales et tillegg for arbeid utover ordinær arbeidstid med 50 % av timesatsen i § 3 første ledd. For arbeid utover ordinær arbeidstid i tidsrommet mellom kl. 2100 og kl. 0600 og på søndager og helligdager skal det betales et tillegg på 100 % av timesatsen i § 3 første ledd.

§7. Utgifter til reise, kost og losji

       For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt, og for et rimelig antall hjemreiser.

       Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning e.l. kan avtales.

Kap. III. Fravikelighet mm.

§ 8. Fravikelighet

       Forskriften kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtale eller etter det lands rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet.

Kap. IV. Ikrafttreden mm.

§ 8. Ikrafttreden og opphør

       Forskriften trer i kraft straks.

       Forskriften opphører å gjelde 1 måned etter at Overenskomst for Fiskeindustribedrifter 2014 - 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Nytelsesmiddelarbeiderforbund på den annen side blir avløst av ny tariffavtale, eller hvis Tariffnemnda treffer nytt vedtak om allmenngjøring av tariffavtalen.

 • Finansdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og moderninseringsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Unio
 • Virke
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Uio v/Institutt for privatrett