Høringer

Høring om endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter

Forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter

Departementet foreslår å innføre et uavhengig tilsyn med barnehagene. Dette gjøres ved å gi Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med enkeltbarnehager. Det foreslås også å presisere hjemmelen for barnehagens arbeid med dokumentasjon og vurdering. Som følge av ny barnehagelærerutdanning foreslå det videre at begrepet barnehagelærer erstatter begrepet førskolelærer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.01.2015

Vår ref.: 14/5618

Høringsbrev - Forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) og tilhørende forskrifter på høring.

 

I høringsnotat foreslår departementet følgende endringer:

-          Gi Fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn med barnehager.

-          Presisering av barnehagenes arbeid med dokumentasjon og vurdering.

-          Begrepet «barnehagelærer» erstatter begrepet «førskolelærer».

 

Høringsnotatet med forslag til lovtekst er lagt ut på departementets hjemmeside  http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976.

 

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg.

 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no innen 19. januar 2015.

 


Med hilsen

 

Trude Wessel Eide (e.f.)
avdelingsdirektør


 

                                                                                   Kristian Olav Mørch
                                                                                   seniorrådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Høringsinstanser

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Alle landets ikke-kommunale barnehager
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Delta Husbanken
Espira
Fagforbundet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnskolen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handikappede Barns Foreldreforening
Human-Etisk Forbund
Høyskoler
IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Kanvas
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Konkurransetilsynet
Kristent Pedagogisk
Forbund KS
Kvinnefronten
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen Lokalstyre
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Norges Bygdekvinnelag
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd
Norsk Montessoriforbund
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentunion
Norske Samers Riksforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Private barnehagers landsforbund
REFORM -ressurssenter for menn
Samediggi/Sametinget
Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla
Statistisk sentralbyrå
Steinerbarnehagene i Norge
Studentenes Landsforbund
Sysselmannen på Svalbard
Statped
Trygge barnehager A/S Tvillingforeldreforeningen
Unge Funksjonshemmede
Unio
Universitetene
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Vappusbarnehagene
Velferdsforskningsinstituttet
Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning(OMEP)
Virke