Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høringsbrev - Rapport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring «Rapport fra arbeidsgruppen for gjennomgang av regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge». 

Justis- og beredskapsdepartementet nedsatte en ekstern arbeidsgruppe med mandat til å gjennomgå regelverket og håndteringen av internasjonale barnebortføringssaker i Norge. Arbeidsgruppens rapport ble formelt overlevert til departementet 31. januar 2014. 

Rapporten har et sammendrag i kapittel 3, og i kapittel 10 gis det en fullstendig oversikt over forslagene. 

Arbeidsgruppen foreslår flere nye lovbestemmelser og konkrete endringer i relevant lovgivning, herunder barnebortføringsloven, barneloven, barnevernloven, straffeloven og rettshjelploven. 

Det fremsettes også en rekke generelle forslag, blant annet:

  • å etablerere en meklingsordning for barnebortføringssakene som innarbeides i dagens domstolsbehandling av sakene (forslag nr. 1 side 188)
  • en mer hensiktsmessig håndtering av sakene i Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet (forslag nr. 5 - 16 side 189 flg.). Arbeidsgruppen foreslår blant annet at Utenriksdepartementets arbeid med barnebortføringssaker bør omorganiseres og styrkes. Videre foreslås det at sentralmyndigheten og ev. UD skal tilby et innledende møte med gjenværende forelder i alle barnebortføringssaker fra Norge til utlandet. Det foreslås også at Justis- og beredskapsdepartementet reviderer interne retningslinjer for å redusere saksbehandlingstiden. Sistnevnte er departementet i gang med å følge opp.
  • alle politidistrikt bør ha en egen kontaktperson/koordinator for barnebortføringssaker (forslag nr. 19 side 190).
  • barnevernet bør få en mer sentral rolle i bortføringssakene, for å sikre at barnet ivaretas. Arbeidsgruppen foreslår derfor at lokal barnevernstjeneste skal varsles både når et barn er blitt bortført til Norge, og når et barn returneres til Norge etter en ulovlig bortføring til utlandet (forslag nr. 11 og 12 side 187).

Kontaktdommer Anne Marie Selvaag har i utredningen «Hensiktsmessig behandling av barnebortføringssaker ved norske domstoler» konkludert med at jurisdiksjonen bør sentraliseres. Denne utredningen, sammen med utredningen «Mekling i barnebortføringssaker», ble oversendt arbeidsgruppen for vurdering. Arbeidsgruppen mener at sakene fortsatt bør behandles av tingretten på det stedet barnet oppholder seg. Selvaags arbeider er tilgjengelige på www.regjeringen.no/html?id=759872

Departementet vil vurdere om, og eventuelt hvordan, forslagene blir fulgt opp når høringsuttalelsene er mottatt.

Departementet ønsker å motta innspill om alle forslagene i rapporten, samt høringsinstansenes vurdering av de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene. Vi imøteser også andre forslag som kan bidra til å forbedre og effektivisere behandlingen av barnebortføringssaker i Norge. 

I etterkant av høringen vil det eventuelt bli fremsatt forslag til konkrete lovbestemmelser, som også vil bli sendt på høring. 

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende organer og organisasjoner som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. 

Rapporten er tilgjengelig på: www.regjeringen.no/html?id=759872

Høringsfristen er 14.08.2014.  

Høringsuttalelsene sendes til Justis- og beredskapsdepartementet, Sivilavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om å få tilsendt høringsuttalelsene på [email protected] i tillegg til i ordinært brev. 

Med vennlig hilsen
Wenche L. Kverneland
avdelingsdirektør

Linn Krogsveen
seniorrådgiver

Til toppen