Meld. St. 10 (2014-2015)

Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken

Til innholdsfortegnelse

1 Forkortelser

AHRD

ASEANs menneskerettighetserklæring

AICHR

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights

AMK

Den amerikanske menneskerettighetskonvensjonen

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations Sammenslutningen av sørøstasiatiske nasjoner

ATT

Arms Trade Treaty FN-avtalen om våpenhandel

AU

Den afrikanske union

CAT

FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

CEDAW

FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner

CICIG

Den internasjonale kommisjonen mot straffrihet i Guatemala

CPED

FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning

CRC

FNs konvensjon om barnets rettigheter

CRGA

Child Rights Governance Assembly

CRPD

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

CSR

Corporate Social Responsibility

ECOSOC

FNs økonomiske og sosiale råd

EFTA

Det europeiske frihandelsområdet

EIGE

European Institute for Gender Equality

EITI

Extractive Industries Transparency Initiative

EMD

Den europeiske menneskerettsdomstolen

EMK

Den europeiske menneskerettskonvensjonen

EU

Den europeiske union

EULEX

European Union Rule of Law Mission in Kosovo EUs sendelag innen justissektoren i Kosovo

EØS

Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde

FAO

Food and Agricultural Organization of the United Nations FNs organisasjon for ernæring og landbruk

FN

De forente nasjoner

FRA

European Union Fundamental Rights Agency

GIEK

Garanti-instituttet for eksportkreditt

GRECO

Group of states against corruption Gruppen av land mot korrupsjon

GMR

UNESCOs Global Monitoring Report

ICC

International Criminal Court Den internasjonale straffedomstolen

ICC

International Coordinating Committee Den internasjonale komité for nasjonale institusjoner

ICCPR

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

ICERD

FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering

ICESCR

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

ICC

Inter-American Investment Corporation

ICJ

International Commission of Jurists Den internasjonale juristkommisjonen

ICMW

FNs konvensjon for beskyttelse av rettighetene til alle migrasjonsarbeidere og medlemmer av deres familier

IDB

Inter-American Development Bank Den interamerikanske utviklingsbanken

IDEA

International Institute for Democracy and Electoral Assistance

IFC

International Finance Corporation Verdensbankgruppens privatsektorgren

IGAD

Intergovernmental Authority on Development

ILGA

International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association

IMF

International Monetary Fund Det internasjonale pengefondet

ILO

International Labour Organisation Den internasjonale arbeidsorganisasjonen

KOMpakt

Konsultasjonsorgan for norske myndigheter på CSR

LHBTI

Lesbiske, homofile, bifile, trans- og intersexpersoner

NATO

North Atlantic Treaty Organisation Den nordatlantiske traktats organisasjon

NORCAP

Flykningehjelpens sivile beredsskapsstyrke

NORDEM

Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter

NGO

Non-Governmental Organisation Ikke-statlig organisasjon

OAS

Organisation of American States Organisasjonen av amerikanske stater

ODIHR

Kontoret for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter

OIC

Organisation of Islamic Cooperation Organisasjonen for islamsk samarbeid

OECD

The Organisation for Economic Co-Operation and Development Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

OHCHR

Office of the High Commissioner for Human Rights FNs høykommissær for menneskerettigheter

OP-CAT

Tilleggsprotokoll til FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

OSSE

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa

REDD

United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries FNs arbeid mot avskoging og skogforringelse

SMR

Norsk senter for menneskerettigheter

SPLM

Sudan People’s Liberation Movement

UNAIDS

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS FNs aidsprogram

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development FNs konferanse for handel, investering og utvikling

UNDG-HRM

United Nations Development Group’s human rights mainstreaming mechanism FNs utviklingsgruppes mekanisme for mainstreaming av menneskerettigheter

UNDP

United Nations Development Programme FNs utviklingsprogram

UNESCO

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon

UNFPA

United Nations Population Fund FNs befolkningsfond

UNGP

UN Guiding Principles on Business and Human Rights FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees FNs høykommissær for flyktninger

UNICEF

United Nations Children’s Fund FNs barnefond

UPR

Universal Periodic Review FNs menneskerettighetsråds landhøringer

WFP

World Food Programme Verdens matvareprogram

WHO

World Health Organisation Verdens helseorganisasjon

WTO

World Trade Organisation Verdens handelsorganisasjon

Til dokumentets forside