NOU 2010: 2

Håndhevelse av offentlige anskaffelser

Til innholdsfortegnelse

Til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Håndhevelsesutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. desember 2008 for å utrede og anbefale hvordan et nytt EU-direktiv om håndhevelse av reglene om offentlige anskaffelser bør gjennomføres i norsk rett.

Utvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til endringer i lov om offentlige anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser, forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene og forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser.

I tillegg til spørsmålene som direkte reguleres av det nye håndhevelsesdirektivet, blir også andre deler av anskaffelsesretten direkte eller indirekte berørt av direktivet. I tråd med mandatet har utvalget vurdert behovet for øvrige endringer i ovennevnte regelverk så langt det har fremstått som hensiktsmessig, for å ivareta hensynet til et konsistent og samlet regelverk.

Oslo 16. april 2010

Fredrik Sejersted leder

Arnhild Dordi Gjønnes

Morten Goller

Hilde Hauge

Pål Hellesylt

Kari Mjølhus

Jørgen Aardalsbakke

Nina Ramstad Aatlo

Monica Auberg

Christina Paludan Melson

Til forsiden