Forkortelser på lover m.v.:

adl.

adopsjonsloven – lov om adopsjon 28. februar 1986 nr. 8

bl.

barneloven – lov om barn og foreldre 8. april 1981 nr. 7

bvl.

barnevernloven – lov om barneverntjenester 17. juli 1992 nr. 100

fvl.

forvaltningsloven – lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 10. februar 1967

ftrl.

folketrygdloven – lov om folketrygd 28. februar 1997 nr. 19

EMD

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

EMK

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen

FN

Forente nasjoner

Innst. O.

Innstilling til Odelstinget

NOU

Norges offentlige utredninger

Ot.prp.

Odelstingsproposisjon

Prop.

Proposisjon til Stortinget

Rt.

Norsk rettstidende

SOU

Statens offentliga utredningar (Sverige)

St.meld.

Stortingsmelding

Til dokumentets forside