Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 100 S (2013–2014)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Belgia, undertegnet i Oslo 23. april 2014

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 23. april 2014 ble det i Oslo undertegnet en avtale til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 19. april 2013. Utenriksråd Angell-Hansen undertegnet avtalen på vegne av Norge, og ambassadør Godfrind undertegnet på vegne av Belgia.

Den gjeldende skatteavtalen mellom Norge og Belgia er fra 1988. Siden den gang er OECDs mønsteravtale endret på flere viktige punkter, og det var derfor ønskelig å oppdatere skatteavtalen mellom Norge og Belgia i tråd med disse endringene. Etter anmodning fra norske myndigheter ble det derfor i 2012 innledet forhandlinger i Brussel om inngåelse av en ny dobbeltbeskatningsavtale mellom Norge og Belgia. Ved avslutningen av den første forhandlingsrunden ble et utkast til avtale parafert i mai 2012. Den norske delegasjonen ble ledet av avdelingsdirektør Per Olav Gjesti.

Den nye avtalen følger i store trekk det mønsterutkastet som er utarbeidet av OECD. I likhet med dagens avtale inneholder den nye avtalen enkelte avvik fra dette mønsteret, og den utvider på visse områder kildestatens beskatningsadgang.

Avtalen skal inngås på engelsk.

Til toppen
Til dokumentets forside