Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 101 L (2013–2014)

Endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i panteloven, patentloven, planteforedlerloven og tvangsfullbyrdelsesloven som åpner for at patenter, supplerende beskyttelsessertifikater og planteforedlerretter, samt søknader om og lisenser som gjelder slike rettigheter, kan pantsettes særskilt. Forslaget har sin bakgrunn i utredningen Særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter, som advokat Astri M. Lund avga til Justisdepartementet 12. desember 2011.

I dag kan ikke patenter og planteforedlerretter pantsettes særskilt. Patenter og planteforedlerretter vil imidlertid kunne være omfattet av et driftstilbehørspant etter panteloven. Dette gjelder ikke for patenter og planteforedlerretter som ikke brukes i virksomheten, men som er bestemt for å overdras til andre virksomheter. En del forsknings- og utviklingsvirksomheter vil i dag derfor ikke ha mulighet til å pantsette patenter og planteforedlerretter. Forslaget om å åpne for særskilt pantsettelse av patenter m.m., vil legge til rette for at det blir enklere for slike virksomheter å få lån, og dermed å finansiere videre forskning og utvikling. Også for virksomheter der patenter og planteforedlerretter vil være omfattet av et eventuelt driftstilbehørspant, vil en mulighet for særskilt pantsettelse bedre mulighetene for å oppnå lånefinansiering.

Etter forslaget skal rettsvern for særskilt pant i patenter og supplerende beskyttelsessertifikater kunne oppnås gjennom anmerkning i patentregisteret. For særskilt pant i planteforedlerretter skal rettsvern kunne oppnås gjennom anmerkning i plantesortsregisteret. Reglene som regulerer konflikter mellom rettigheter som kan anmerkes i patentregisteret foreslås utbygd slik at de regulerer konflikter mellom frivillige rettserverv som går ut på overdragelse av retten til patent, patentsøknad og supplerende beskyttelsessertifikat, utstedelse av lisens, pantsettelse av patent og lisens og mellom slike frivillige rettserverv og kreditorbeslag (utlegg og konkurs). Tilsvarende foreslås for rettigheter som kan registreres i plantesortsregisteret.

Det foreslås at immaterialrettigheter som utelukkende utnyttes eller er bestemt for å utnyttes gjennom overdragelse eller utstedelse av lisenser ikke skal være omfattet av et driftstilbehørspant etter panteloven. Når det gjelder rettigheter som er bestemt for overdragelse, er dette bare en tydeliggjøring av gjeldende rett. Etter gjeldende rett er det uavklart om rettigheter som utelukkende utnyttes eller er bestemt for å utnyttes gjennom lisensiering er omfattet av et driftstilbehørspant. Ved konflikt mellom særskilt pant og driftstilbehørspant som omfatter et patent eller en planteforedlerrett som er særskilt pantsatt, legges det opp til at tidspunktet for stiftelsen av rettigheten i utgangspunktet skal være avgjørende for hvilken rettighet som skal ha forrang. Et særskilt pant som er anmerket i patent- eller plantesortsregisteret i god tro, skal likevel gå foran et eldre driftstilbehørspant som ikke er anmerket i Løsøreregisteret. Samme løsning foreslås også for forholdet mellom visse andre rettserverv som kan anmerkes i patent- og plantesortsregisteret og driftstilbehørspant som omfatter et patent eller en planteforedlerrett, men slik at det ikke stilles krav om god tro for at rettserverv som bygger på kreditorbeslag skal gå foran et eldre driftstilbehørspart som ikke er anmerket i løsøregisteret.

Proposisjonen inneholder også et forslag om å utvide driftstilbehørspantet slik at det vil omfatte flere typer immaterialrettigheter enn i dag.

Til toppen
Til dokumentets forside