Prop. 114 S (2009-2010)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malawi, undertegnet i Lilongwe 8. desember 2009

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 9. desember 2009 ble det i Lilongwe undertegnet en avtale til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 6. mars 2009. Ambassadør Bjørn Johannessen undertegnet avtalen på vegne av Norge, og finansminister Ken Edward Kandodo undertegnet på vegne av Malawi.

Malawi var tidligere britisk område. På 1950- og 1960-tallet ble Norges skatteavtale med Storbritannia fra 1951 gjort gjeldende for en rekke britiske områder. For Malawi, som den gang het Nyasaland, skjedde dette i 1961. Malawi ble selvstendig stat i 1964. I den anledning ble skatteavtalen med Storbritannia fra 1951 videreført for Malawi og har siden den gang vært den gjeldende skatteavtalen mellom Norge og Malawi.

Avtalen har i lang tid vært moden for reforhandling. Etter anmodning fra malawiske myndigheter ble det i 2008 innledet forhandlinger i Lilongwe i Malawi om inngåelse av en ny avtale til unngåelse av dobbeltbeskatning mellom Norge og Malawi. Ved avslutningen av denne ene forhandlingsrunden ble utkastet til avtale parafert i februar 2008. Den norske delegasjonen ble ledet av ekspedisjonssjef Odd Hengsle, Finansdepartementet.

Avtaleutkastet følger i store trekk det mønsterutkastet som er utarbeidet av OECD og som er lagt til grunn i Norges skatteavtaler i de senere årene. Avtaleutkastet inneholder imidlertid enkelte avvik fra dette mønsteret og utvider på visse områder kildestatens beskatningsadgang.

Avtalen trer i kraft den dagen da begge stater har gitt hverandre beskjed om at de nødvendige konstitusjonelle prosedyrer er gjennomført for at avtalen kan tre i kraft.

Avtalen får virkning for skatter av inntekt vedrørende det første kalenderåret som følger etter det året avtalen trer i kraft.

Avtalen skal inngås på engelsk. Som vedlegg følger den engelske teksten og en norsk oversettelse.