Prop. 93 S (2009-2010)

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kommunal- og regionaldepartementet (rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirkebygg)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg innebærer at det innenfor en nærmere fastsatt investeringsramme kan gis tilskudd over statsbudsjettet til istandsetting av kirker, tilsvarende en normert rente på investeringskostnaden. Kompensasjonsordningen ble etablert i 2005 med en investeringsramme på 500 mill. kroner. Senere er investeringsrammen økt. Gjennom en økning av rammen med 1,2 mrd. kroner i statsbudsjettet for 2009, jf. Stortingets behandling av St.prp. nr. 1 (2008-2009) og St.prp. nr. 37 (2008-2009), var samlet investeringsramme under ordningen kommet opp i 2,5 mrd. kroner. Statens tilskudd under ordningen bevilges under Kommunal- og regionaldepartementets budsjettområde, jf. kap. 582, post 61.

Formålet med rentekompensasjonsordningen for kirkebygg er å stimulere til istandsetting og sikring av kirker, kirkenes utsmykning og inventar.

Den økte investeringsrammen i 2009 var ikke disponert fullt ut ved utgangen av året. I Prop. 61 S (2009-2010) Ny saldering av statsbudsjettet 2009, jf. omtalen under Kommunal- og regionaldepartementet, heter det:

«Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg skal stimulere til sikring og bevaring av kirkene, kirkenes utsmykning og inventar. Samlet investeringsramme siden oppstart av ordningen i 2005 utgjør 2,5 mrd. kroner. I statsbudsjettet for 2009 er det vedtatt en investeringsramme på 1,2 mrd. kroner. Anslagsvis 200-300 mill. kroner av investeringsrammen for 2009 vil ikke bli benyttet. Regjeringen vil tidlig i 2010 komme tilbake til Stortinget angående udisponert ramme i 2009 innenfor rentekompensasjonsordningen for kirkebygg.»

Udisponert del av investeringsrammen utgjorde om lag 500 mill. kroner ved utløpet av 2009. Stortingsvedtaket om den økte investeringsrammen for 2009 gir ikke adgang til å benytte udisponert ramme neste budsjettår. Det er fortsatt stort behov for å stimulere til sikring og istandsetting av kirkebyggene. Departementet foreslår en investeringsramme for 2010 tilsvarende den udisponerte rammen i 2009 på 500 mill. kroner.

For bevilgningen i saldert budsjett 2010 under kap. 582, post 61 er det lagt til grunn at hele investeringsrammen for 2009 ble benyttet, med en budsjettmessig helårseffekt i 2010. Bevilgningsbehovet i 2010 reduseres med 14,7 mill. kroner som følge av at hele investeringsrammen likevel ikke ble disponert fullt ut i 2009. En økning i investeringsrammen i 2010 på 500 mill. kroner vil få en budsjettmessig halvårseffekt i 2010, og vil isolert sett innebære et merbehov på 7 mill. kroner. Samlet sett vil dette innbære et mindrebehov på anslagsvis 7,7 mill. kroner i 2010. Departementet foreslår etter dette at bevilgningen på kap. 582, post 61 nedjusteres med 7,7 mill. kroner, fra 69,1 mill. kroner til 61,4 mill. kroner.