Søknad om tillatelse til fusjon PBS Holding as og Nordito as

Finansdepartementet har 12. april 2010 med hjemmel lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-14 gitt tillatelse til fusjon mellom Nordio AS og PBS Holding A/S. Tillatelsen er gitt på vilkår.

Bugge Arentz-Hansen & Rasmussen
PB. 1524 Vika
N-0117 Oslo


  
Deres ref                                  Vår ref                                       Dato
09/5635                                   JCW/ReE                                    12.04.2010

 

Søknad om tillatelse til fusjon PBS Holding as og Nordito as


Finansdepartementet viser til brev 25. november 2009 vedrørende søknad om fusjon mellom Nordito AS og PBS Holding A/S. Finansdepartementet viser videre til Finanstilsynets tilrådning 24. februar 2010 samt senere korrespondanse i sakens anledning.

Finansdepartementet har i dag fattet følgende vedtak:

 1. Nordito AS gis tillatelse til fusjon med PBS Holding A/S, jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-14,
 2. PBS Holding A/S gis tillatelse til å erverve aksjer i Teller AS, slik at Teller AS vil inngå i konsern, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 3-6 tredje ledd,
 3. PBS Holding A/S gis tillatelse til å erverve kvalifisert eierandel i Teller AS, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-2,
 4. PBS Holding A/S gis tillatelse til å etablere et konsernforhold med Teller AS, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 annet ledd,
 5. Finansdepartementet godkjenner endringer i vedtektene til Teller AS som beskrevet i søknaden, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 femte ledd,
 6. Nordito AS gis tillatelse til å endre organiseringen av konsernet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7,
 7. Nordito AS gis tillatelse til fisjon av selskapet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-14.


Tillatelsene gis på følgende vilkår:

 1. Det fusjonerte selskapet skal sørge for at det foreligger avtaler om leveranse av tjenester innenfor felles operasjonell infrastruktur mellom selskapene i det fusjonerte konsernet og banker som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i den utstrekning slike banker velger selskaper i konsernet som operatør.
 2. Det fusjonerte selskapet skal sørge for at avtalene nevnt under pkt. 1 inneholder beskrivelse av leveranse, ansvarsforhold og bruksrettigheter for leveranse av tjenester innenfor felles operasjonell infrastruktur.
 3. Det fusjonerte selskapet skal melde til Finanstilsynet ved endringer i virksomhet som er av betydning for risiko, styring og kontroll med den finansielle infrastruktur og gjennomføring av betalingstransaksjoner for banker underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Slik melding skal gis 2 måneder før slike endringer etter planen skal foretas. 
 4. Finansdepartementet og Finanstilsynet skal på forespørsel gis tilgang til produktregnskaper som nevnt i Konkurransetilsynets vedtak 4. juli 2007 (V2007-17) vilkår 2.
 5. Partene skal innen ett år etter fusjonen dokumentere overfor Finanstilsynet at vilkår nr. 1 og 2 er oppfylt, og Finanstilsynet må bekrefte at disse vilkårene er oppfylt.

En betingelse for tillatelsene er at vilkårene stilt i Norges Banks brev til NICS Operatørkontor 8. februar 2010 oppfylles, jf. betalingssystemloven § 2-6 annet ledd.

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan innen tre uker fra underretning om vedtaket påklages i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage sendes til Finansdepartementet.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef                                                              Åse Natvig
                                                                                     underdirektør


Gjenpart: Finanstilsynet
              Norges Bank